Scroll Top
wheat-gcc5e32e3a_1920

W przypadku podejrzenia, że w obrocie znajduje się żywność nieodpowiedniej jakości, informację w tym zakresie można zgłosić do terenowo właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Fot. Ilona Maksimova z Pixabay

W przypadku podejrzenia, że w obrocie znajduje się żywność nieodpowiedniej jakości, informację w tym zakresie można zgłosić do terenowo właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Fot. Ilona Maksimova z Pixabay

Zboże z Ukrainy spełnia normy

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły akcję kontrolną zbóż importowanych z Ukrainy. Pobrano 22 próbki środków spożywczych do badań laboratoryjnych w kierunku pozostałości pestycydów, w pobranych próbkach nie stwierdzono niezgodności.

Niby są przepisy gwarantujące przestrzeganie „jednolitych standardów w zakresie płodów rolnych produkowanych na terenie UE i tych sprowadzanych spoza UE”, ale ciągle też są „sygnały” o wątpliwościach z tym związanych.

Będą kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy?

Poseł Romuald Ajchler otrzymał od Wielkopolskiej Izby Rolniczej „stanowisko, w którym jako reprezentant społeczności rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie jakością płodów rolnych, napływających do nas z Ukrainy”.

Dlatego poseł wystosował interpelację, w której – po sezonie, bo 5 października – pytał o zamiary:

  1. “Jakie działania w zakresie zabezpieczenia interesów ekonomicznych polskich rolników a także bezpieczeństwa sanitarnego polskiego konsumenta zamierza wprowadzić polski rząd?
  2. Czy w celu ochrony polskich konsumentów w zakresie sprowadzanego zboża zostaną wprowadzone badania pod kątem pozostałości substancji czynnych?
  3. Czy w celu ochrony polskich konsumentów w zakresie sprowadzanego zboża zostaną wprowadzone badania pod kątem standardów produkcji rolnej stosowanych przez ukraińskich rolników?”

Unia zadbała o jakość sprowadzanych do UE towarów, w tym tych z Ukrainy

Z odpowiedzi wiceminister Anny Gembickiej datowanej 7 listopada 2022 roku poseł dowiedział się, że przepisy, także unijne, gwarantują kontrolę graniczną. Jest przeprowadzana na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego.

Graniczne kontrole sanitarne towarów odbywają się rutynowo i są przeprowadzane na przejściach granicznych oraz w miejscach przeznaczenia towarów, siedzibie importera albo odbiorcy towarów. Przeprowadzane są także kontrole towarów wwiezionych na teren UE w ramach procedur celnych (np. tranzytu) przez inną niż polska granicę np. niemiecką i nie dopuszczonych do obrotu przez organ celny w innym kraju UE.

„W trakcie kontroli granicznej organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdza dokumentację przesyłki, może zostać przeprowadzona także kontrola identyfikacyjna oraz bezpośrednia, w tym oględziny towaru i pobranie próbek do badań laboratoryjnych. Podczas kontroli dokumentacji, sprawdzany jest w szczególności wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej, dokumenty handlowe i identyfikujące daną partię towaru oraz inne dokumenty. Każdorazowo, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej żądają przedłożenia przez importera dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo, w tym wyników badań laboratoryjnych, a w przypadku ich braku lub wątpliwości, co do bezpieczeństwa danego towaru, czy stanu higienicznego środka transportu, pobierane są próbki do badań laboratoryjnych. (…) W wyniku przeprowadzonej kontroli właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje świadectwo stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych przez kontrolowane towary” – podała wiceminister i dodała, że dla niektórych państw czy towarów obowiązują jeszcze dodatkowe szczególne warunki przywozu. W przypadku Ukrainy obowiązują wymogi w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu – pobierane są próbki do badań laboratoryjnych pod kątem obecności radioaktywnego cezu-137.

Za jakość odpowiedzialny jest wprowadzający do obrotu

Zgodnie z generalną zasadą, żywność wprowadzana do obrotu nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca – przypomniała wiceminister: „W związku z tymi przepisami, podmiot (importer) – jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywności – ma zapewnić, aby żywność była zgodna z wymaganiami prawa żywnościowego. Potwierdzeniem, że wprowadzana do obrotu żywność, przywożona z państw trzecich, spełnia wymagania powinna być posiadana dokumentacja, która jest sprawdzana w ramach granicznej kontroli sanitarnej. Wyniki badań są w szczególności istotne w przypadku, gdy wcześniej wystąpiły niezgodności dotyczące danego rodzaju produktu. Badania produktów importer może przeprowadzić we własnym zakresie.”

A jaka jest tu rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej? Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają rutynowe kontrole w produkcji i obrocie żywnością zgodnie z przyjętymi harmonogramami kontroli. „Środki spożywcze znajdujące się w obrocie (krajowe, unijne i z państw trzecich) są kontrolowane w ramach nadzoru bieżącego wyrywkowo zgodnie z harmonogramem ustalanym corocznie, mogą być również pobrane próbki żywności do badań laboratoryjnych” – podała wiceminister, ale konkretnych danych o tych kontrolach nie zamieściła.

Zboże z Ukrainy pod lupą

Aktualnie Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi program wzmożonej kontroli żywności importowanej (w tym również z Ukrainy) w kierunku badania pozostałości pestycydów – informuje wiceminister. W ramach tego programu w 2022 r. zaplanowano do pobrania 500 próbek żywności importowanej, w tym 49 próbek ziaren zbóż – podała wiceminister, ale co z tych badań wynika w listopadzie nie dodała.

Ale wreszcie jest też konkret, dotyczący Ukrainy: „Ponadto, w związku z pojawiającymi się sygnałami, iż sprowadzane z Ukrainy ziarno zbóż może nie spełniać wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły akcję kontrolną zbóż importowanych z Ukrainy obejmującą okres od początku czerwca do dnia 14 lipca 2022 r. W ramach tej akcji pobrano łącznie 22 próbki środków spożywczych do badań laboratoryjnych w kierunku pozostałości pestycydów, w tym 10 próbek nasion rzepaku, 8 próbek nasion słonecznika, 3 próbki nasion pszenicy oraz 1 próbkę grochu. W pobranych próbkach nie stwierdzono niezgodności” – dowiadujemy się.

Inspekcje nieodpowiedzialne za nieuczciwych przedsiębiorców, a obywatel „może”

Wreszcie pani wiceminister zastrzega, że inspekcje nie są za nic odpowiedzialne, bo: „Należy podkreślić, że w świetle przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej za bezpieczeństwo żywności wprowadzanej do obrotu odpowiada przedsiębiorca, a nie organy powołane ustawowo do wyrywkowej kontroli działalności podmiotów działających na rynku spożywczym. Organy urzędowej kontroli żywności nie ponoszą odpowiedzialności za nieuczciwość przedsiębiorców, w tym również za wprowadzanie do obrotu żywności o nieodpowiedniej jakości.”

Co mając w pamięci należy uświadomić sobie jeszcze swoje obowiązki informacyjne: „w przypadku otrzymania informacji o nieprawidłowościach lub istnienia zagrożenia dla zdrowia ludzi organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują zdecydowane kroki w celu wyeliminowania lub powstrzymywania nieuczciwych przedsiębiorców od kontynuowania takiej działalności, zwłaszcza w sytuacjach nagminnego łamania przez nich przepisów prawa. W związku z tym w przypadku podejrzenia, że w obrocie znajduje się żywność nieodpowiedniej jakości, informację w tym zakresie można zgłosić do terenowo właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!