Scroll Top
money-gad12d179b_1920

Kolejna zmiana w limitach środków PROW
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Kolejna zmiana w limitach środków PROW
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Zmiana w limitach środków z PROW

Jak zapewnia ministerstwo, zaproponowane zmiany nie pogorszą sytuacji osób zabiegających o wsparcie z PROW, a pozwolą w pełni wykorzystać wciąż dostępne środki z tego programu.

„Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) wkroczyła w końcowy etap i należy obecnie dążyć do jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym również realizacji zasady N+3 dla każdej alokacji rocznej. W związku z powyższym zaproponowano realokację środków finansowych w celu lepszego dopasowania budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców. Jednocześnie przesunięcia środków zaproponowano do instrumentów, w których jest możliwe ich wykorzystanie, a alokacje pomniejszono biorąc pod uwagę jeszcze planowane nabory i szacowane zainteresowanie wnioskodawców” – uznało MRiRW i przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany limitów – w dołączonym poniżej projekcie.

Poza tym stworzono możliwość, aby umożliwić ARiMR dalsze procedowanie nad wnioskami, które nie zmieściły się w dotychczas przyjętych limitach – co dotyczy działania „Współpraca” oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą miały zastosowanie limity nowe, w brzmieniu nadanym w projektowanym rozporządzeniu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt

Posty powiązane

error: Content is protected !!