Scroll Top
stosy monet

Gminy otrzymają zwrot podatku rolnego skierowanego na organizacje rolnicze
Fot. piviso z Pixabay

Gminy otrzymają zwrot podatku rolnego skierowanego na organizacje rolnicze
Fot. piviso z Pixabay

Związki zawodowe, spółdzielnie i KZRKiOR z odpisem 1,5 proc. podatku rolnego

Prezydent 24 lipca podpisał ustawę wprowadzającą finansowanie z podatku rolnego organizacji rolniczych.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. Gminy otrzymają wyrównanie z budżetu, tak więc można powiedzieć, że finansowanie związków będzie następowało z budżetu – ale rolnik wskaże beneficjenta odpisu.

Prezydent długo myślał, ale najwyraźniej nie dopatrzył się w ustawie błędów, bo ją podpisał.

I tak można spodziewać się od stycznia ciekawych wydarzeń.

Rolnik będzie mógł wskazać beneficjenta (listę ustali MRiRW), na którego rzecz gmina ma przekazać 1,5% należnego od niego podatku rolnego.

Podmiotami uprawnionymi są: związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz  Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, spełniające określone w ustawie warunki.

Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku będzie składany od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Będzie go można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kwotę stanowiącą 1,5% podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół, organ podatkowy będzie przekazywać na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu, jednorazowo do dnia 31 grudnia roku podatkowego.

Gminom będzie przysługiwać z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu przekazania 1,5% podatku.

Ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu zwrotu utraconych dochodów.

 

Czytaj też:

Czy związki rolnicze zyskają 1,5 proc. podatku rolnego?

Posty powiązane

error: Content is protected !!