Scroll Top
Puda porozumienia Feniks

Fot. MFiPR

Fot. MFiPR

Coraz bliżej uruchomienia programu FEnIKS

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wraz z przedstawicielami MKiDN, MKiŚ, MZ oraz CUPT podpisali porozumienia w sprawie realizacji wybranych zadań z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Na mocy podpisanych porozumień minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister klimatu i środowiska, minister zdrowia oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych będą pełnić funkcje Instytucji Pośredniczących w realizacji programu FEnIKS. Podpisane dokumenty regulują wzajemne prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy na najbliższe kilka lat.

W efekcie instytucje te będą odpowiadać za inwestycje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozwoju OZE, ochrony środowiska, bezpiecznego i ekologicznego transportu, rozwoju ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

– Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 to największy pod względem alokacji oraz liczby priorytetów rozwojowych program krajowy w całej Unii Europejskiej. Podpisane dziś porozumienia regulują nasze międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy na najbliższe kilka lat – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas uroczystości podpisania porozumień w MFiPR.

Minister podkreślił, że reprezentowane instytucje posiadają ogromne doświadczenie między innymi w związku z wdrażaniem Programów Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 oraz 2014-2020.

– Jestem przekonany, że dotychczasowa nasza owocna współpraca będzie kontynuowana z sukcesami podczas wdrażania programu FEnIKS – mówił Puda.

Szef MFiPR podkreślił, że program będzie realizowany na obszarze całej Polski.

– Wykonanie programu zadecyduje o sukcesie wykorzystania Funduszu Spójności, który jest głównym źródłem finansowania największych inwestycji w Polsce – zaznaczył minister.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński podkreślił, że państwo polskie efektywnie działa także w obszarze środków europejskich. Minister przypomniał, że w poprzedniej perspektywie w sektorze kultury zrealizowano w naszym kraju 146 projektów o wartości ponad 3 mld zł, z czego 1/3 to były środki z budżetu państwa, a 2/3 – z funduszy wspólnotowych.

– W tej perspektywie na kulturę będzie przeznaczone 600 mln euro, o 133 mln euro więcej niż w poprzedniej. Te pieniądze zostaną przeznaczone głównie na zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kultury oraz atrakcyjności turystycznej miejsc dziedzictwa historycznego. Dziękuję za dobrą współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Jako instytucja pośrednicząca przyjmujemy współodpowiedzialność za sprawne wydatkowanie tych środków – dodał Gliński.

– To kolejne środki, które będą stanowiły wsparcie w unowocześnianiu i profesjonalizowaniu placówek ochrony zdrowia. Celem zwiększania nakładów na polską ochronę zdrowia jest stałe podnoszenie standardów i tworzenie systemu przyjaznego dla pacjenta. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę możemy poszerzać spektrum usług świadczonych w gabinetach lekarskich – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska zwróciła uwagę, że w stosunku do lat ubiegłych, widoczny jest znaczny wzrost wysokości środków, który jest adekwatny do skali wyzwań w sektorze energetyki. – Bardzo mnie cieszy, że wzrosły też kwoty przeznaczone na projekty dotyczące adaptacji do zmian klimatu i ochronę środowiska. Aby wykorzystać tak duże środki musimy działać sprawnie i efektywnie. Nasi beneficjenci oraz instytucje posiadają jednak wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu programów unijnych. Jestem więc przekonana, że sprostamy temu wyzwaniu z ogromnym pożytkiem dla całego społeczeństwa – zaznaczyła Golińska.

– Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) to wyjątkowy moment dla CUPT jako jednostki pośredniczącej. W ramach największego programu krajowego CUPT będzie dysponował 12,9 mld euro na inwestycje transportowe. Nadal będziemy wspierać drogi, koleje, transport miejski, inwestycje intermodalne i w portach morskich – zaznaczyła dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

Miliardy na inwestycje z FEnIKS-a

FEnIKS to największy program polityki spójności w Unii Europejskiej. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i inne przedsięwzięcia wyniesie blisko 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł). Środki te pochodzą z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa.

O dofinansowanie w programie FEnIKS będą mogły ubiegać się m.in.: samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, administracja publiczna, zarządcy infrastruktury kolejowej, drogowej, wodnej śródlądowej, terminali intermodalnych, przewoźnicy transportu miejskiego, intermodalnego i kolejowego, dostawcy usług energetycznych, właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, służby nadzoru ruchu, ratownicze, straży pożarnej i inne służby publiczne, podmioty zarządzające portami lotniczymi, portami morskimi i parkami narodowymi, instytucje ochrony zdrowia, instytucji kultury, nauki i edukacji, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Prace nad programem zaczęły się ponad trzy lata temu. Program powstał przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów: władz publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Negocjacje z Komisją Europejską trwały wiele miesięcy i zakończyły się 6 października tego roku zatwierdzeniem programu.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!