Scroll Top
prąd cena rząd

Będą ceny maksymalne za prąd
Fot. Oliver Peters z Pixabay

Będą ceny maksymalne za prąd
Fot. Oliver Peters z Pixabay

Będą ceny maksymalne za prąd

Rząd wprowadzi ceny maksymalne za prąd, aby chronić polskie rodziny, małe i średnie firmy oraz odbiorców wrażliwych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje w komunikacie:

– Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną. Wsparcie obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także m.in.: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych, poza dotychczasowy limit 2 tys. kWh – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która 11 października 2022 r. przedstawiła Radzie Ministrów założenia projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Wzrost cen energii elektrycznej w Polsce spowodowany jest przede wszystkim agresją Rosji na Ukrainę. Rozpoczęta wojna, działania rosyjskiego Gazpromu, ale także spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2 negatywnie wpływają na wysokość i nieprzewidywalność cen surowców energetycznych.

Jak wyjaśnia szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, proponowane przez polski rząd wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców, a także podmioty użyteczności publicznej, m.in. takie jak: szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, noclegownie czy szpitale. Zwiększy się także pomoc dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).

– Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców – informuje minister.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitu, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, czyli 2 tys. kWh – do 31 grudnia 2023 r.;

podmiotami użyteczności publicznej – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii;

małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii takiego podmiotu.

– Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności – podkreśla minister Anna Moskwa.

Będą to m.in.:

– podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,

– podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,

– podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

– ochotnicze straże pożarne,

– kościoły i inne związki wyznaniowe,

– placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

– rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,

– centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne,

– jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

– noclegownie i ogrzewalnie.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, poinformowała, że do 30 listopada podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf.

Źródło informacji: MKiŚ; PAP MediaRoom

error: Content is protected !!