Scroll Top
wózek chory spacer

Pomoc możliwa tylko w DPS?
Fot. truthseeker08 z Pixabay

Pomoc możliwa tylko w DPS?
Fot. truthseeker08 z Pixabay
This is heading This is heading

DPS i nic poza tym?

Najpowszechniejszą formą wsparcia dla osób wymagających pomocy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pozostają w Polsce domy pomocy społecznej – podaje NIK po kontroli.

Tymczasem w Unii Europejskiej promuje się deinstytucjonalizację i polski rząd przyjął odpowiednie programy skierowane do samorządów, zmierzające do deinstytucjonalizacji pomocy społecznej poprzez rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz tworzenie rodzinnych domów pomocy i centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

Deinstytucjonalizacja powinna być rozumiana nie tyle jako dążenie do zamykania domów opieki społecznej, ale jako rozwijanie usług opiekuńczych na poziomie rodziny i lokalnej społeczności, co miałoby umożliwić osobie potrzebującej pomocy jak najdłuższe pozostawanie w jej własnym środowisku, w kontakcie z przyjaciółmi, znajomymi czy lekarzem – zauważa NIK.

Jak dodaje, całkowicie na oferty prywatnych przedsiębiorców nastawiły się w tym względzie jednak kontrolowane przez NIK: Lubuski Urząd Wojewódzki, dwa urzędy miasta oraz dwa ośrodki pomocy społecznej – w Żarach i w Gorzowie Wielkopolskim.

NIK ustaliła ponadto, że funkcjonujące domy pomocy społecznej nie były należycie kontrolowane – w okresie od 2019 r. do 2022 r. wojewoda lubuski objął obowiązkową kontrolą kompleksową jedynie dwa spośród 23 funkcjonujących w regionie domów pomocy społecznej.  Wojewoda nie nakładał też kar pieniężnych na podmioty prowadzące placówki całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia.

Niewłaściwy był też nadzór miast nad placówkami, a w DPS-ach stwierdzono wiele nieprawidłowości: nie były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie zachowano minimalnej powierzchni, jaka powinna przypadać na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej, nie zapewniano należytej opieki, izba stwierdziła także istotne nieprawidłowości w zakresie realizowanych zamówień publicznych – nieprawidłowości dotyczyły w sumie wydatków w wysokości ponad 567 tys. zł.

W związku z wynikami kontroli NIK skierowała trzy zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!