Scroll Top
euro gwiazdki UE Fot. kalhh z Pixabay

UE wspiera modernizację infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych w Polsce.
Fot. kalhh z Pixabay

UE wspiera modernizację infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych w Polsce.
Fot. kalhh z Pixabay

Fundusz modernizacyjny 697,5 mln euro dla Polski

Dziś Unia Europejska wypłaciła 2,967 miliarda euro za pośrednictwem funduszu modernizacyjnego na wsparcie 39 projektów energetycznych w 10 państwach członkowskich UE.

Inwestycje te wesprą modernizację systemów energetycznych, redukcję emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle i transporcie oraz poprawę efektywności energetycznej. Jest to największa jak dotąd wypłata za pośrednictwem funduszu modernizacyjnego, zwiększająca łączne wydatki do 12,65 mld euro od stycznia 2021 r. Inwestycje te pomagają państwom członkowskim osiągnąć ich cele w zakresie klimatu i energii oraz przyczyniają się do długoterminowego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050.

Państwa członkowskie korzystające z pierwszej wypłaty w 2024 r. to Bułgaria (65,2 mln euro), Chorwacja (52 mln euro), Czechy (835,2 mln euro), Estonia (24,1 mln euro), Węgry (76,8 mln euro), Łotwa (26,8 mln euro) mln euro), Litwa (59 mln euro), Polska (697,5 mln euro), Rumunia (1,095 mld euro) i Słowacja (35 mln euro). Wspierane dziś projekty koncentrują się na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wykorzystaniu i wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, modernizacji sieci energetycznych i efektywności energetycznej.

Przykładowe wnioski, które dzisiaj otrzymały dofinansowanie, obejmują:

wzmocnienie sieci przesyłowej energii elektrycznej w celu wsparcia integracji odnawialnych źródeł energii w Bułgarii;

rozmieszczenie zdolności w zakresie fotowoltaiki i magazynowania energii dla publicznych dostawców usług wodnych w Chorwacji;

wsparcie gospodarstw domowych w zakresie zakupu i instalacji nowych systemów fotowoltaicznych w Czechach;

poprawa efektywności energetycznej i promowanie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach sektora publicznego w Estonii;

modernizacja i rozwój systemów ciepłowniczych opartych na energii odnawialnej na Węgrzech;

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielomieszkaniowych, budynkach użyteczności publicznej i wspólnotach energetycznych na Łotwie;

rozwój zdolności magazynowania w celu bilansowania systemów energetycznych na Litwie;

modernizacja infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych w Polsce;

programy wsparcia w formie kontraktów różnicowych na rzecz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Rumunii;

produkcja wodoru odnawialnego i wysokosprawna kogeneracja na Słowacji.

Kolejne terminy składania przez państwa członkowskie propozycji inwestycyjnych do potencjalnego wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego to  13 sierpnia 2024 r.  w przypadku wniosków niepriorytetowych oraz 10 września 2024 r.   w przypadku wniosków priorytetowych.

*

Fundusz modernizacyjny, finansowany z dochodów ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji w ramach  unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, ma na celu wsparcie trzynastu państw członkowskich o niższych dochodach w przejściu na neutralność klimatyczną. Państwa członkowskie będące beneficjentami to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja, a także Grecja, Portugalia i Słowenia, które kwalifikują się do wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego od stycznia 2024 r. w ramach zmienionych unijnych przepisów dotyczących emisji System handlu (EU ETS).

Fundusz Modernizacyjny wspiera inwestycje w wytwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych, w tym ciepłowniczych, rurociągów i sieci, a także sprawiedliwą transformację w regionach zależnych od emisji dwutlenku węgla.

Fundusz uzupełnia inne instrumenty UE, takie jak  polityka spójności  i  Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Mobilizuje znaczne zasoby, które mogą pomóc kwalifikującym się krajom we wsparciu inwestycji zgodnie z  Planem REPowerEU  i  pakietem Fit For 55. Działa pod nadzorem krajów beneficjentów  w ścisłej współpracy z  Komisją Europejską  i  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym  (EBI).

 

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Komisji Europejskiej

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!