Scroll Top
NIK - wysokość środków na fundusze sołeckie.

NIK - wysokość środków na fundusze sołeckie.

NIK - wysokość środków na fundusze sołeckie.

Fundusz sołecki do zmiany?

W 2022 roku blisko 70 proc. gmin korzystało z funduszy sołeckich i dysponowały one środkami w wysokości ok. 730 mln zł.

NIK skontrolowała ich wydatkowanie w województwie pomorskim – tu w 75 proc. gmin wiejskich i miejsko-wiejskich utworzono fundusz sołecki (łącznie dysponowały 43 mln zł w 2022 r.).

Skontrolowano 14 z gmin, które utworzyły fundusz.

Fundusz sołecki – zwrot z budżetu niewielki

Fundusz sołecki jest coraz bardziej popularny – w 2012 roku wyodrębniły środki na ten cel 1174 gminy, w 2022 – 1501.

Nie są to wcale łatwe pieniądze. Jak wskazuje NIK, „pełen cykl” dotyczący realizacji funduszu sołeckiego trwa trzy lata – np. w 2022 r. rada gminy podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu, który jest realizowany w 2023 r., a w 2024 r. nastąpi zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Przy czym budżet państwa zwraca tylko część poniesionych kosztów. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim dopłata wynosi 20 proc., 30 proc. lub 40 proc. – w zależności od zamożności gminy, a po zastosowaniu mechanizmu korygującego, jeszcze mniej, bo w 2022 r. w pomorskim już tylko 12 proc., 18 proc. lub 24 proc.

Pomorskie radzi sobie dobrze

W większości gmin przestrzegano zasad tworzenia funduszu i rozdysponowania jego środków na sołectwa – podała NIK po kontroli. W 10 gminach wysokość środków funduszu przypadających na dane sołectwo obliczono w prawidłowej wysokości, natomiast w pozostałych gminach popełniano błędy (głównie chodziło o przyjęcie źle liczonej liczby mieszkańców).

Jak wskazuje NIK, wzór do obliczania środków dla sołectw powoduje przyznanie środków w takiej samej wysokości sołectwu, które liczy 3000 mieszkańców, jak i sołectwu, które zamieszkuje 800 osób.

W skontrolowanych gminach funkcjonowało łącznie 211 sołectw, a do urzędów gmin w ciągu dwóch lat wpłynęło 418 wniosków sołectw. Wójtowie 10 gmin przyjęli do realizacji 35 wniosków o przyznanie środków i 29 wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu.

„W latach 2021-2022 (do 30 września) gminy zrealizowały w ramach funduszy wydatki w wysokości nieco ponad 8,73 mln zł. Najwięcej wydano na zadania z zakresu: transportu i łączności – 1,96 mln zł (22 proc.), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1,93 mln zł (22 proc.), kultury – 1,63 mln zł (19 proc.), a najmniej pieniędzy poszło na oświatę i wychowanie – 200 tys. zł (2 proc.)” – ustaliła izba. Sfinansowano m.in. remonty dróg, podnoszenie standardu świetlic wiejskich, urządzanie placów zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacji i wypoczynku, a także utrzymanie czystości w sołectwach.

Refundacja była niższa niż zwrot wydatków, o które wystąpiły gminy – stało się tak w następstwie zastosowania mechanizmu korygującego przez wojewodę.

NIK: potrzeba większych zwrotów

Wśród wniosków pokontrolnych są skierowane do MSWiA dotyczące zmiany ustawy o funduszu sołeckim (z 21 lutego 2014 r.), zmierzających do m.in.: otrzymywania przez gminy wyższych zwrotów wydatków poniesionych w ramach funduszy, tj. co najmniej w wysokościach określonych w art. 3 ust. 8 i przyznawania wyższych kwot środków z funduszu sołectwom, które zamieszkuje powyżej 800 mieszkańców.

Posty powiązane

error: Content is protected !!