Scroll Top
liczenie euro Fot. beauty_of_nature z Pixabay

Aktualnie w ramach FERS trwających i ogłoszonych jest sześć naborów.
Fot. beauty_of_nature z Pixabay

Aktualnie w ramach FERS trwających i ogłoszonych jest sześć naborów.
Fot. beauty_of_nature z Pixabay

Fundusze Europejskie podnoszą kompetencje pracodawców i pracowników

Od samego początku obecności Polski w Unii Europejskiej PARP otrzymywała duże środki na rozwój kompetencji. W ciągu 20 lat na ten cel przekazała łącznie ponad 3,3 mld zł wsparcia.

W czasach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nie można poprzestawać na wiadomościach przyswojonych w szkolnej ławie. Wiedzę trzeba uzupełniać na bieżąco, do czego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stale zachęca.

Zdaniem ekspertów ze Światowego Forum Ekonomicznego tempo rozwoju i wdrażania nowych technologii sprawi, że do 2025 r. aż 85 mln ludzi na całym świecie straci pracę, a jednocześnie powstanie 97 mln nowych miejsc pracy. Te szacunki oznaczają, że wiele osób stanie przed koniecznością przekwalifikowania się i rozwoju kompetencji zawodowych. Jeszcze bardziej restrykcyjnie na to zagadnienie patrzy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – według jej specjalistów aż 65 proc. dzieci wkraczających właśnie na edukacyjną ścieżkę pracować będzie w zawodach, które jeszcze nie powstały.

Z Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) 2022/2021 „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy” wynika, że coraz więcej dorosłych w naszym kraju na różne sposoby podnosi swoje kompetencje. W ciągu roku poprzedzającego badanie zadbało o nie aż 83 proc. Polaków w wieku 25-64 lata. Do kształcenia i wzbogacania wiedzy zmotywował ich przede wszystkim rozwój umiejętności potrzebnych w pracy.

Rozwój kompetencji z PARP – jak to się zaczęło?

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od samego początku swojej działalności była zaangażowana w podnoszenie kompetencji wśród pracodawców i pracowników. Narzucała to niejako świadomość tego, że uczenie się przez całe życie ma wpływ na pozycję zawodową: zwiększa szanse na zatrudnienie, awans oraz wzrost dochodów – mówi Bogdan Kościuch, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, i dodaje: – Ponadto należy uwzględnić narastające problemy demograficzne i brak rąk do pracy. Każda kolejna perspektywa finansowa oznaczała dla Polaków możliwość podniesienia umiejętności, które – co do tego specjaliści nie mają wątpliwości – determinują sukces każdej firmy.

W perspektywie finansowej na lata 2004-2006 PARP powierzono realizację zadań związanych m.in. z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw. Głównym nurtem działań Agencji w tym obszarze było wdrażanie działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. PARP przeznaczyła na ten cel ponad 713 mln zł.

Po zakończeniu tego programu przyszedł czas na kolejną inicjatywę, która miała być kontynuacją założeń SPO RZL. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) był wdrażany w latach 2007-2013. Celem oferty PARP w ramach PO KL było zwiększenie zdolności adaptacyjnych kadr, wzrost wiedzy i umiejętności pracowników i przedsiębiorców, udostępnienie szkoleń i doradztwa niezbędnych na rynku pracy. PARP rozdysponowała wówczas aż 1,8 mld zł.

Mimo ogromu udzielonego dofinansowania PARP nie zaprzestała inwestycji w rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany w perspektywie 2014-2020, jest tego najlepszym dowodem. Był to kompleksowy program wsparcia w obszarach m.in. zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji czy szkolnictwa wyższego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój kompetencji, w ramach koordynowanych przez siebie naborach, przeznaczyła 758 mln zł.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – perspektywa 2021-2027

Obecna perspektywa finansowa na lata 2021-2027 to okazja do wprowadzenia wielu nowych rozwiązań w zakresie kształcenia dorosłych oraz zachęcania osób, które do tej pory nie uczestniczyły w podnoszeniu swoich kwalifikacji, do podjęcia takiego wyzwania.

PARP w ramach nowej perspektywy jest odpowiedzialna za kilka wybranych, kluczowych obszarów dla rozwoju społeczno-gospodarczego: dostosowanie przedsiębiorstw do zmian i radzenie sobie w trudnościach, wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji oraz pomoc w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów – PO KL 2007-2013 oraz PO WER 2014-2020. FERS finansuje głównie usługi szkoleniowe i doradcze, które pozwalają przedsiębiorcom łatwiej adaptować się do dynamicznych zmian na rynku pracy. Budżet PARP na ten cel to 1,37 mld zł. Aktualnie w ramach FERS trwających i ogłoszonych jest sześć naborów.

Przedsiębiorco, otrzymaj dofinansowanie na rozwój kompetencji z FERS

Do 31 sierpnia 2026 roku dostawcy usług rozwojowych, zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), którzy mają możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem ze środków publicznych, mogą składać wnioski w konkursie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. Celem jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji, umożliwiających stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub wykorzystanie nowych technologii służących także do świadczenia usług w formie zdalnej.

Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wydatków. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje o konkursie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR” dostępne są na stronie PARP.

W ramach FERS do 30 listopada 2026 roku przyjmowane są wnioski do naboru „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców”. Celem jest wsparcie mikro (bez osób samozatrudnionych), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie dostosowania firmy do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy. Przedsiębiorcy mają szansę uzyskać nawet 80% dofinansowania na wewnętrzne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie przedsiębiorstw w ramach naboru wynosi 108,2 mln zł. Aby wziąć udział w naborze, należy skorzystać z dwóch istotnych narzędzi: Autodiagnozy – interaktywnego kwestionariusza do wypełnienia przez przedsiębiorcę oraz Opisu kompetencji w obszarze HR. Dzięki nim możliwa jest precyzyjna ocena potrzeb firmy oraz dobór odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych.

Więcej informacji na temat naboru oraz terminów przyjmowania wniosków przez poszczególnych operatorów można znaleźć na stronie PARP.

Konkurs „GOZ – to się opłaca – oferta dla przedsiębiorców” jest skierowany do polskich firm, które chcą rozwijać umiejętności w zakresie zielonej ekonomii w obszarze niskiej/zerowej emisyjności i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Celem jest popularyzacja najlepszych rozwiązań GOZ – produktów, modeli biznesowych ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Przedsiębiorca oraz jego pracownicy mogą skorzystać ze szkoleń i doradztwa poszkoleniowego związanego bezpośrednio z tematyką konkursu. Udział w nich jest w 100% finansowany ze środków UE, co oznacza, że uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2026 roku.

Więcej informacji na temat konkursu „GOZ – to się opłaca – oferta dla przedsiębiorców” można przeczytać na stronie PARP.

Od 10 do 24 czerwca br. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój 3”. Program jest skierowany do podmiotów, którym bliska jest idea poprawy dostępności i uniwersalnego projektowania towarów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. PARP wybierze i przyzna dofinansowanie takim projektom, których realizacja przyczyni się do wzrostu świadomości wśród przedsiębiorców oraz pracowników w zakresie dostępności.

PARP w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oferuje dofinansowanie do 100% kosztów projektu, z maksymalną wartością pojedynczego projektu wynoszącą do 11 428 571 zł. Łączna pula środków dostępna w naborze to 80 mln zł.

Więcej informacji na temat procedury składania wniosków znajduje się na oficjalnej stronie konkursu oraz w aplikacji SOWA EFS.

„Podniesienie kompetencji kadr Podmiotów BUR” to nabór, w którym otrzymane środki będzie można przeznaczyć na refundację kosztów usług doradczych i szkoleniowych podnoszących kompetencje podmiotów świadczących usługi rozwojowe w BUR lub ich pracowników. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe, uczelnie wyższe, a także stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Budżet na ten cel to ponad 81 mln zł. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 24 czerwca do 8 lipca 2024 r.

To nie wszystko! Na przedsiębiorców czeka „Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” – ma na celu wspieranie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, np. szkolenia oraz wsparcie doradcze. Pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba kluczowych pracowników. Budżet naboru wynosi 66 mln zł i rozpocznie się 24 czerwca br.

Dołącz do bezpłatnej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze. Dzięki niej można podnieść kompetencje i kwalifikacje, zmienić pracę, a z pasji uczynić źródło dochodów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego realizuje projekt „Rozbudowa funkcjonalności Bazy Usług rozwojowych oraz jej upowszechnianie jako narzędzia wspierającego proces uczenia się osób dorosłych”. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Administrowana przez PARP platforma pośredniczy pomiędzy dostawcami usług a ich potencjalnymi uczestnikami.

System BUR został uruchomiony w 2016 roku. Od tego czasu z Bazy skorzystało aż 670 tys. osób, zarejestrowano blisko 1,1 mln zapisów na usługi szkoleniowe i doradcze oraz opublikowano ponad 840 tys. ofert usług rozwojowych.

– Tylko w 2023 r. do Bazy dołączyło ponad 75,7 tys. nowych użytkowników i ponad 500 firm szkoleniowo-doradczych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy opublikowano przeszło 82 tys. ofert usług szkoleniowo-doradczych, na które zapisało się niemal 100 tys. uczestników – mówi Aleksandra Berg-Koza, zastępczyni dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych.

Dorośli, którzy z własnej inicjatywy chcą się uczyć i rozwijać, na szkolenia, doradztwo czy studia podyplomowe mogą dzięki BUR otrzymać dofinansowanie europejskie w wysokości 80%, a nawet 100%.

Jak kurs online, to tylko w Akademii PARP

Za pośrednictwem platformy e-learningowej Akademii PARP dostępnych jest już ponad 70 kursów e-learningowych. W bieżącym roku udostępnionych zostanie jeszcze 6 nowych kursów, a kolejnych 7 zostanie wzbogaconych o nową wiedzę i zaktualizowanych o najnowsze zmiany w prawodawstwie krajowym i europejskim. Dostęp do szerokiej oferty Akademii PARP jest bezpłatny, a ukończenie każdego z kursów potwierdza certyfikat. Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane założeniem swojej firmy mają możliwość poszerzenia wiedzy bez wychodzenia z domu z takich dziedzin, jak: finanse, prawo, zarządzanie, marketing czy kompetencje osobiste.

– Dotychczas liczba zapisów na kursy w Akademii PARP przekroczyła 653 tys., wydano prawie 220 tys. certyfikatów. O popularności Akademii PARP świadczy ponadto liczba zarejestrowanych użytkowników. Tylko w samym 2023 r. dołączyło do nas ponad 80 tys. nowych kursantów – mówi Sławomir Biedermann z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój platformy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PARP.

 

 

Źródło informacji: PARP; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!