Scroll Top
przedszkolak

Można aplikować o środki unijne.
Fot. congerdesign z Pixabay

Można aplikować o środki unijne.
Fot. congerdesign z Pixabay

Fundusze europejskie w sierpniu 87 konkursów w ramach programów unijnych i KPO

W sierpniu można się będzie starać o dofinansowanie w ramach 87 konkursów unijnych: 28 z programów krajowych, 38 z programów regionalnych, 14 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 7 z Krajowego Planu Odbudowy.

Część konkursów już trwa, inne zostaną rozpisane przed końcem wakacji.

Poniżej prezentujemy przegląd możliwości skorzystania z funduszy UE, które dotyczą samorządów i ich pracowników.

Zielony transport: zeroemisyjne i niskoemisyjne autobusy

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia związane z modernizacją i rozwojem lokalnej komunikacji autobusowej. Dofinansowanie można będzie uzyskać na zakup autobusów zeroemisyjnych oraz niskoemisyjnych dla obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych, a także wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją.

Kwalifikowalna jest również infrastruktura ładowania i tankowania zakupionych pojazdów. Dofinansowanie może wynieść do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Nabór – prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – kierowany jest do organizatorów publicznego transportu zbiorowego: województwa, powiaty, związki powiatowe, związki powiatowo-gminne, związki gminne, gminy; a także operatorów publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie naboru planowane jest w sierpniu 2023 r.

Kultura: dofinansowanie z programu FEnIKS na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej

Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne a także samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe mogą otrzymać dofinansowanie na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej.

O dofinansowane mogą się również ubiegać podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO, na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub obiektami z tytułem Znak Dziedzictwa Europejskiego. Wsparcie obejmuje m.in.: prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane, budowę nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego, zakup sprzętu lub wyposażenia, konserwację i digitalizację zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, działania informacyjno-promocyjne, podnoszenie kompetencji kadr, działania edukacyjne.

Nabór trwa od 1 sierpnia do 29 września br. i jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Alokacja wynosi 400 mln zł.

Edukacja: edukacja przez całe życie

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zapewniające podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 25 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnosić, uzupełniać umiejętności i kompetencje.

Wsparcie będzie udzielane na organizację kursów z zakresu rozwijania umiejętności/ kompetencji podstawowych, zwłaszcza umiejętności cyfrowych dla osób o niskich umiejętnościach i kompetencjach.

Szkolenia będą adresowane przede wszystkim do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, doświadczających ubóstwa, wykluczenia społecznego lub dyskryminacji w wielu wymiarach lub zagrożonych takimi zjawiskami.

Nabór trwa do 17 sierpnia br. i jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Maksymalne dofinansowanie w wysokości 95 proc.

MALUCH+

Dzięki Programowi MALUCH +, dofinansowywane jest tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, a następnie wspierane funkcjonowanie tych ośrodków przez 36 miesięcy.

O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Cyberbezpieczny samorząd

Projekt służy zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Lepsze drogi w Polsce Wschodniej

Beneficjentami projektów będą zarządcy dróg wojewódzkich w województwach Polski Wschodniej (lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i części mazowieckiego).

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Miasta Polski Wschodniej bardziej odporne na zagrożenia zmian klimatu

Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z zieloną i niebieską infrastrukturą w miastach, np. budowa parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów, czy rzek miejskich.

Inwestycje obejmą też modernizację już istniejących przestrzeni w miastach, tak aby likwidować miejskie „wyspy ciepła”, ułatwić wsiąkanie wody w grunt i zapobiegać jej szybkiemu odparowywaniu w okresach suszy oraz gromadzeniu się na powierzchni w sytuacjach ulewnych deszczy.

Konkurs jest skierowany do JST: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych – w obu przypadkach z przedziału 20-100 tys. mieszkańców oraz miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Mikro innowacje społeczne

Od 10 lipca do 18 września 2023 r. trwa nabór na projekty, które mają na celu powstanie nowych mikro innowacji społecznych. Przedsięwzięcia mają polegać na:

– preinkubacji i inkubacji nowych pomysłów, w tym opracowaniu i rozwinięciu, oraz przetestowaniu i upowszechnieniu wybranych rozwiązań;

– akceleracji nowych pomysłów, w tym ich rozwinięciu, udoskonaleniu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które realizowały podobne przedsięwzięcia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności

Organizacje związkowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na budowaniu zdolności partnerów społecznych w zakresie stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych.

Nabór prowadzony jest w ramach czterech rund konkursowych od 30 czerwca do 31 marca 2024 r.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!