Scroll Top
smutny człowiek

RPO występuje o osłonę socjalną osób potrzebujących i zagrożonych ubóstwem.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

RPO występuje o osłonę socjalną osób potrzebujących i zagrożonych ubóstwem.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jakie progi dochodu, pozwalające ubiegać się o pomoc społeczną?

Według Rzecznika Praw Obywatelskich – zbyt niskie. Minimum egzystencji przewyższa wartość kryteriów dochodowych obowiązujących w pomocy społecznej.

Minimum egzystencji pozwala na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych, poniżej których występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka.  Natomiast minimum socjalne to próg, poniżej którego następuje niemożność zaspokojenia integracyjnych potrzeb człowieka: wykonywania pracy zawodowej, kontynuowania kształcenia, utrzymywania więzi rodzinnych i kontaktów towarzyskich oraz uczestniczenia w kulturze – przypomina RPO.

Jak wskazuje, w roku 2022 wartość minimum egzystencji dla rodziny z jednym dzieckiem w wieku 4-6 lat wyniosła 1 934,07 zł (tj. 644,69 zł na osobę), z dzieckiem starszym (w wieku 13-15 lat) było to 2 113,49 zł (704,50 zł na osobę). Dla osoby samotnie gospodarującej w wieku produkcyjnym minimum egzystencji wyniosło 775,42 zł, a w wieku emeryckim 732,42 zł. W gospodarstwie z trójką dzieci minimum egzystencji oszacowano na 3 490,46 zł (tj. 698,09 zł na osobę).

Tymczasem prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł, dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

„Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.s. kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Pomimo jednak zweryfikowania z dniem 1 stycznia 2022 r. wysokości progów dochodowych i niektórych świadczeń z pomocy społecznej nie można uznać, iż aktualnie, wobec szczególnie spadku siły nabywczej pieniądza, ich wysokość pozwala na uzyskanie realnej pomocy przez osoby i rodziny wymagające wsparcia” – zauważa RPO i kieruje do minister rodziny i polityki społecznej wystąpienie z wnioskiem o przeanalizowanie przedstawionych uwag i podjęcie działań naprawczych zabezpieczających osłonę socjalną osób potrzebujących i zagrożonych ubóstwem.

Posty powiązane

error: Content is protected !!