Scroll Top
grader-g9ab045e92_1920

Czy samorządom łatwiej będzie budować drogi?
Fot. Rico S. z Pixabay

Czy samorządom łatwiej będzie budować drogi?
Fot. Rico S. z Pixabay

Jakie zmiany Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych została przyjęta przez Radę Ministrów.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Rząd chce umożliwić przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem zmian jest szybsze zawarcie z samorządami umów o dofinansowanie i dłuższy czas dla nich na realizację projektów inwestycyjnych.

Projekt dostosowuje także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. systemu elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia tych opłat.

Rozwiązania dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  • Wojewodowie będą mogli przyspieszyć ogłoszenie naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  • Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.
  • Rozwiązanie uwzględnia obecną sytuację jednostek samorządu terytorialnego, duże potrzeby inwestycyjne oraz sytuację na rynku wykonawców robót drogowych. Dzięki temu powiaty i gminy będą mogły sprawniej i szybciej realizować inwestycje drogowe, których oczekują mieszkańcy. Rozwiązania dostosowujące polskie prawo do przepisów UE
  • Złagodzone zostaną podstawowe warunki świadczenia usługi opłaty elektronicznej (EETS) dla jej dostawców:

– Nie będzie już obowiązku zawarcia przez tych dostawców umów z wszystkimi podmiotami, które pobierają opłaty na obszarach EETS na terytorium UE.

– Zmianie ulegną też warunki wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS.

  • Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach. Rozwiązanie to zapewni dostawcom EETS możliwości odpowiedniego dostosowania systemów.
  • Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd od tych podmiotów. Ustalony zostanie również jasny podział odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami a dostawcami EETS.
  • Wprowadzone zostaną ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych, dzięki czemu zwiększy się skuteczność egzekucji obowiązku ponoszenia tych opłat od użytkowników dróg z innych państw UE.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!