Scroll Top
banknoty

KGW może zarobić nawet 250 tys. zł za frekwencję wyborczą.
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

KGW może zarobić nawet 250 tys. zł za frekwencję wyborczą.
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Kiedy pieniądze za frekwencję wyborczą?

Jak się okazuje – nieprędko. Koła gospodyń wiejskich poczekają na nie do 1 czerwca 2024 r.

Przygotowane rozporządzenie – a MRiRW określa je jako pilne i zwalnia na tej podstawie z konsultacji – określa zasady, jak to nazwano, „pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi”.

Są one proste. „Pomoc” przysługuje kołom gospodyń wiejskich wpisanym do dnia 15 października 2023 r. do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR, jest udzielana z urzędu kołu gospodyń wiejskich, którego siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60%. Nie przysługuje kołu gospodyń wiejskich będącemu w stanie likwidacji.

Wysokość „pomocy” ustala się jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy, i jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół.

Nie podano, ile kół spełnia wymagania, ale wszystkich kół w rejestrze ARiMR jest ok. 13 tys.

Na „pomoc” przeznaczono 532,7 mln zł, przysługuje ona także orkiestrom dętym oraz klubom sportowym.

Posty powiązane

error: Content is protected !!