Scroll Top
paragraf przycisk uruchomienie Fot. kalhh z Pixabay

Dlaczego nie są realizowane przepisy dotyczące nagradzania KGW za frekwencję wyborczą?
Fot. kalhh z Pixabay

Dlaczego nie są realizowane przepisy dotyczące nagradzania KGW za frekwencję wyborczą?
Fot. kalhh z Pixabay

Kredyty płynnościowe 2 proc. może i będą a co z nagrodami za frekwencję wyborczą?

MRiRW zmienia projekt rozporządzenia – jak przekonuje, zapewnia w ten sposób ciągłość udzielania kredytów. A co z obiecanym premiowaniem za frekwencję wyborczą?

Kilka dni temu wydawało się, że ciągłość udzielania kredytów płynnościowych 2 proc. jest zagrożona.

Więcej:

Kredyty płynnościowe 2 proc. do końca roku

Najwyraźniej obawy te podzieliło MRiRW i znalazło sposób na uniknięcie niebezpieczeństwa. Wczoraj późnym popołudniem skierowało – okrojony – projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, „z uprzejmą prośbą o bardzo pilne rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów w trybie odrębnym”.

Okrojony, bo z projektu usunięto część dotyczącą zmian nagradzania za frekwencję wyborczą KGW.

Jak przyznano (cytat wierny), „projekt ten przewidywał również zmianę przepisów w § 13zzn ww. rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącą pomoc dla kół gospodyń wiejskich, jednakże z uwagi na konieczność pilnego przyjęcia zmiany w zakresie udzielania kredytów płynnościowych proponuję  odrębne procedowanie tych zmian”.

Pismo następująco przekonuje o konieczności takiego właśnie działania (cytat wierny): „Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że tylko przyjęcie przez Radę Ministrów, w trybie odrębny  projektu rozporządzenia w terminie umożliwiającym jego wejście w życie do 30 czerwca br. pozwoli na bezkolizyjne wydłużenie terminu udzielania kredytu płynnościowego do końca roku, bez konieczności notyfikowania do Komisji UE całego programu pomocowego jako nowego działania.”

Do pisma dołączono „Raport z konsultacji bez kół”.

A w uzasadnieniu – ewidentnie naprędce przygotowanym, tu też cytat wierny – mamy takie oto stwierdzenie: „Zmiana warunków udzielania kredytów płynnościowych, o których mowa w § 13zv ust. 1, zostanie notyfikowana jako zgodna z komunikatem Komisji Europejskiej określającym Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy i będzie mogła zostać udzielona od dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej wyrażającej zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.”

I wszystko jasne.

KGW bezprawnie pozbawiane nagród za frekwencję

A co z nagrodami dla KGW? Trzeba przypomnieć, że wciąż obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z dodanym w nim § 13zzn.

Więcej:

Obiecanki-cacanki – czyli profrekwencyjne nagrody dla KGW

A tam podano, że (tu znów niestety cytat jest wierny) „pomoc (…) jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego biura Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, na wniosek koła gospodyń wiejskich złożony do dnia 28 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.”

Zgodnie z tym obowiązującym rozporządzeniem – z którego zmianą nie spieszy się teraz Rada Ministrów – „Wysokość pomocy (…) wynosi nie więcej niż 50 000 zł na jedno koło gospodyń wiejskich i jest ustalana jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich mających siedzibę na terenie gminy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 5, oraz jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglana w dół.”

Jest też takie zapewnienie: „Pomoc (…) jest wypłacana do dnia 30 września 2024 r. na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności”.

Dlaczego więc Rada Ministrów nie realizuje swoich zobowiązań, na które pieniądze zapewnił jeszcze poprzedni rząd?

Więcej:

Kiedy pieniądze za frekwencję wyborczą?

Posty powiązane

error: Content is protected !!