Scroll Top
euro

Zamiast dotacji budowanie prawdziwego wspólnego rynku?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Zamiast dotacji budowanie prawdziwego wspólnego rynku?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

MF: Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN. Dość subsydiów, potrzebny wspólny rynek

23-24 lutego 2024 r. w Gandawie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego i wiceministra Pawła Karbownika.

Kluczowa dyskusja dotyczyła rynku kapitałowego, konkurencyjności europejskiej gospodarki i inwestycji w zieloną transformację, sztuczną inteligencję oraz obronę. W tym kontekście omówiono rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Przyszłość Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Pierwszego dnia uczestniczy spotkania dyskutowali na temat strategicznych kierunków działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Debatę na temat przyszłości EBI prowadził przewodniczący Rady ECOFIN w I poł. br., jednocześnie Przewodniczący Rady Gubernatorów EBI, belgijski minister Van Peteghem. Nowa prezes EBI Nadia Calviño przedstawiła wizję przyszłości unijnego pożyczkodawcy publicznego. W ocenie polskiej delegacji Bank jest kluczową międzynarodową instytucją finansową wspierającą gospodarki UE, której działalność należy wspierać i rozwijać.

W obliczu bezprecedensowych wyzwań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, konieczne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych do wzmocnienia naszej gospodarki. Z jednej strony mamy transformację energetyczną i wejście w energię jądrową, z drugiej gigantyczne inwestycje w przemysł obronny. Dlatego potrzebujemy EBI, żeby dalej nas wspierał w tych kluczowych dla Europy wyzwaniach – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Pogłębianie rynków kapitałowych UE: udział inwestorów detalicznych w rynkach finansowych, kultura ‘equity’ i wiedza finansowa

Drugim obszarem dyskusji było pogłębianie unii rynków kapitałowych. Według Polski głębokie i płynne rynki kapitałowe są podstawą dynamicznych gospodarek, dlatego Polska wspiera projekt dalszej poprawy funkcjonowania europejskich rynków kapitałowych (CMU).

Pracujemy nad rozwojem rynku kapitałowego i wypracowaniem w Europie kultury ‘equity’, co wyzwoliłoby olbrzymi potencjał oszczędności i pomogło sfinansować tak niezbędne dla konkurencyjności inwestycje – podkreślił minister finansów Andrzej Domański.

Ministrowie finansów wraz z prezesami banków centralnych omówili również stan wiedzy finansowej obywateli UE oraz sposoby poprawy udziału inwestorów detalicznych w rynkach finansowych. W Polsce od dwóch lat prowadzone są prace nad przygotowaniem Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, która wkrótce zostanie przyjęta przez rząd. W prace włączone są główne instytucje publiczne zaangażowane w edukację finansową, a wsparcia merytorycznego udzieliło OECD przy finansowaniu z Instrumentu Wsparcia Technicznego UE.

W ramach strategii przewidziano, oprócz szeroko pojętej edukacji finansowej, m.in. kampanie informacyjne na temat zagrożeń związanych z kredytami, pożyczkami oraz nadmiernym zadłużeniem. Wśród działań znajduje się także promowanie rozwiązań takich jak tworzenie buforów finansowych lub zawieranie ubezpieczeń, które mają za zadanie niwelować skutki negatywnych zdarzeń losowych. Strategia Edukacji Finansowej przewiduje również opracowanie i wdrożenie działań mających na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, a także podniesienie cyfrowych kompetencji finansowych Polaków.

Przyszłość konkurencyjności UE

W drugim dniu spotkania uczestnicy debatowali nad konkurencyjnością unijnej gospodarki i odbudową wzrostu gospodarczego w kontekście przygotowywanego przez Mario Draghiego raportu. Dyskusja umożliwiła zebranie uwag od ministrów finansów, co usprawni dalsze prace nad raportem. Zdaniem Polski konkurencyjność to główne wyzwanie dla Europy w wymiarze gospodarczym. W tym kontekście należałoby ograniczyć subsydia i powrócić na ścieżkę budowy prawdziwego wspólnego rynku, który stanowi klucz do długookresowej konkurencyjności UE. Dokończenie jego budowy byłoby najbardziej efektywnym kosztowo środkiem do zwiększenia produktywności i dobrobytu Europejczyków. Konkurencyjność będzie głównym tematem gospodarczej agendy polskiej Prezydencji w Radzie UE w I poł. 2025 r.

Spotkania dwustronne

Minister finansów Andrzej Domański wziął również udział w spotkaniach bilateralnych, podczas których uczestnicy dyskutowali m.in. na temat wzmocnienia solidarności w UE i jej zdolności obronnych oraz wykorzystania potencjału rynków kapitałowych dla wspierania unijnej konkurencyjności. Ponadto z komisarz UE ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness minister Andrzej Domański rozmawiał m.in. na temat przyszłości unijnego rynku finansowego, który powinien w mniejszym stopniu opierać się na finansowaniu bankowym. Dlatego zdaniem ministra Domańskiego ważne jest budowanie kultury ‘equity”. W trakcie spotkania z ministrem finansów Niemiec Christianem Lindnerem zostały też omówione kwestie związane ze zwiększeniem roli EBI w finansowaniu inwestycji w sektorze obronnym.

Z ministrem finansów Francji Bruno le Maire zostały ponadto poruszone kwestie dotyczące sztucznej inteligencji i zwiększenia inwestycji w energię nuklearną. Z minister finansów Dani Stephanie Lose omówiono rozwój sytuacji na Ukrainie i wykorzystania różnych form wsparcia finansowego tego kraju, w tym wykorzystania nadzwyczajnych zysków z unieruchomionych aktywów rosyjskich na potrzeby odbudowy Ukrainy. Temat wspierania Ukrainy był także poruszony w trakcie rozmowy z prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso, która dotyczyła także wzmocnienia współpracy z bankiem.

Wojna w Ukrainie

Na forum ECOFIN minister Domański przypomniał o kolejnej rocznicy wojny w Ukrainie. Dzisiaj mija drugi rok brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Spotkaliśmy się nie tylko, aby pokazać nasze wsparcie Ukrainie, ale by rozmawiać o wzmocnieniu europejskiej obrony i europejskiego przemysłu obronnego. Musimy być zdolni do obrony. Niestrudzona walka Ukrainy o wolność swoją i naszą wymaga solidarności ze strony wszystkich naszych sojuszników. Inwestowanie we wspólne bezpieczeństwo nie jest już opcją, ale koniecznością – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!