Scroll Top
droga wieś pole

Ogłoszono nabory na budowę dróg
fot. Albrecht Fietz z Pixabay

Ogłoszono nabory na budowę dróg
fot. Albrecht Fietz z Pixabay

MI: Dalsze inwestycje w bezpieczeństwo na drogach samorządowych

Uruchomiono nabory wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Minister Infrastruktury ogłosił 3 marca 2023 r. nabór wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich trafią 252 mln zł. Ponadto wojewodowie uruchomili nabór wniosków o dofinansowane zadań samorządowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 mld zł.

– Pomoc przy realizacji inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu na drogach lokalnych jest kierowana do władz samorządowych w całej Polsce. Rządowe wsparcie trafia na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, a pomoc ta nie ma barw politycznych, bo naszym celem jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w całym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zadania BRD na drogach wojewódzkich

Dofinansowanie w wysokości 50 proc. wartości zadania mogą uzyskać inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie lub przebudowie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych wraz z dojściami do nich.

Na dofinansowanie zadań wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano 240 mln zł.

Dodatkowe środki, w wysokości 5 proc. tej kwoty, pozostają w rezerwie, której dysponentem jest premier.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie, lecz może on dotyczyć kilku odcinków dróg wojewódzkich. Wysokość dofinansowania udzielonego na jedno zadanie to nawet 15 mln zł. Na oddanie do użytkowania zadań, które uzyskają wsparcie z RFRD, inwestorzy będą mieli 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie.

Zadania BRD na drogach powiatowych i gminnych

2 marca 2023 r. wojewodowie ogłosili nabór wniosków o dofinansowane zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

– Na wsparcie zadań polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami przeznaczamy 1 mld zł – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Kwota ta zawiera 5 proc. rezerwę, której rozdysponowanie jest w gestii premiera. Limit środków dla poszczególnych województw jest ustalany zgodnie z algorytmem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa:

 • województwo dolnośląskie: 49 mln zł;
 • województwo kujawsko-pomorskie: 54,8 mln zł;
 • województwo lubelskie: 97,8 mln zł;
 • województwo lubuskie: 30,8 mln zł;
 • województwo łódzkie: 53,2 mln zł;
 • województwo małopolskie: 65,3 mln zł;
 • województwo mazowieckie: 111,5 mln zł;
 • województwo opolskie: 20,9 mln zł;
 • województwo podkarpackie: 61,1 mln zł;
 • województwo podlaskie: 74,1 mln zł;
 • województwo pomorskie: 45,6 mln zł;
 • województwo śląskie: 51,2 mln zł;
 • województwo świętokrzyskie: 52,8 mln zł;
 • województwo warmińsko-mazurskie: 60,8 mln zł;
 • województwo wielkopolskie: 85,9 mln zł;
 • województwo zachodniopomorskie: 37,7 mln zł.

Rządowe wsparcie dróg powiatowych i gminnych w 2023 r.

Na początku lutego 2023 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. Wsparcie rządowe uzyska 1780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1 242 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 397 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 249 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Czytaj też:

Rządowe wsparcie na drogi samorządowe w 2023 r. 

Zadania miejskie 2023

Premier na początku lutego zatwierdził także dofinansowanie ze środków RFRD dla 18 zadań miejskich, zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województw. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 983 mln zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczyliśmy prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich, zadania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, zadania miejskie, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W 2022 roku wsparcie ze środków RFRD przyznano dla 2 328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1 698 gminnych. Dzięki temu możliwa jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2022 roku to 2,73 mld zł, ponadto wartość finansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

RFRD – obwodnice

Od 2021 roku w ramach Funduszu można uzyskać również środki na dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Na liście zadań znajduje się 51 obwodnic z łącznym dofinansowaniem 2,4 mld zł. Trwa proces podpisywania umów o dofinansowanie tych zadań. Łączna wartość zadań, które uzyskają wsparcie wynosi 4 525 mln zł. Dotychczas podpisano 32 umowy o udzielenie dofinansowania ze środków RFRD na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł.

RFRD – zadania mostowe

W 2022 r. wsparcie uzyskały dodatkowe dwa zadania mostowe na łączną kwotę 255 mln zł. O środki na dofinansowanie zadań mostowych mogą ubiegać się jedynie zarządcy dróg, którzy uzyskali dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Do końca marca tego roku trwa nabór wniosków z RFRD o dofinansowanie zadań mostowych na 2022 r.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!