Scroll Top
most remont

Blisko 336 mln zł z subwencji ogólnej trafi na drogi samorządowe
Fot. Piotr Zakrzewski z Pixabay

Blisko 336 mln zł z subwencji ogólnej trafi na drogi samorządowe
Fot. Piotr Zakrzewski z Pixabay

MI: dofinansowanie zadań samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2023 r.

Do podziału było blisko 336 mln zł. Środki z rezerwy subwencji ogólnej są corocznie przeznaczane przez rząd na wsparcie inwestycji na drogach samorządowych.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok. W 2023 r. dofinansowanie uzyska 95 jednostek samorządu terytorialnego – 15 województw, 34 miasta na prawach powiatu oraz 46 powiatów.

– Środki z rezerwy subwencji ogólnej są corocznie przeznaczane przez rząd na wsparcie inwestycji na drogach samorządowych. Dzięki nim zwiększa się potencjał gospodarczy wielu regionów Polski, poprawia poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort podróżowania – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Rezerwa subwencji ogólnej tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Na ten cel corocznie przeznaczamy blisko 336 mln zł. Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, po analizie i weryfikacji wniosków w zakresie zgodności z zapisem ustawowym oraz dodatkowymi kryteriami uzgodnionymi z przedstawicielami samorządów w październiku 2022 r., przedstawiły wspólne stanowisko w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. Zaproponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST. Więcej informacji o RSO na stronie MI.

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!