Scroll Top
wiatrak

Osiągnięcie niższej emisji gazów cieplarnianych nie powinno odbywać się kosztem innych celów politycznych związanych z polityką klimatyczną.
Fot. plBrYK z Pixabay

Osiągnięcie niższej emisji gazów cieplarnianych nie powinno odbywać się kosztem innych celów politycznych związanych z polityką klimatyczną.
Fot. plBrYK z Pixabay

Minister funduszy na Forum Infrastruktury OECD w Paryżu: transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa społecznie

Transformacja energetyczna polskiej gospodarki, przyszłość polityki spójności UE i równomierny rozwój regionalny państw oraz polska prezydencja w Radzie UE to główne tematy rozmów minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w Paryżu.

Minister przebywała z wizytą w stolicy Francji, gdzie uczestniczyła w posiedzeniu Forum Infrastruktury OECD. Spotkanie było poświęcone budowaniu przez państwa OECD odporności infrastruktury na zachodzące zmiany klimatyczne.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z ministrem spójności terytorialnej i transformacji ekologicznej Francji Christopherem Béchu. Rozmawiała także z zastępcą Sekretarza Generalnego OECD Yoshiki Takeuchi i dyrektor Centrum OECD ds. Przedsiębiorczości, MŚP, Regionów i Miast Lamią Kamal-Chaoui.

Forum Infrastruktury OECD

Podczas Forum minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uczestniczyła w debacie poświęconej wspólnemu budowaniu odporności regonów i miast, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp do infrastruktury transportowej.

Szefowa MFiPR poinformowała, że Polska postrzega neutralność klimatyczną jako zagadnienie złożone. Nie tylko zwiększające odporność kraju i regionów na zagrożenia środowiskowe, ale także jako szansę na zwiększenie konkurencyjności gospodarki i perspektyw na lepsze życie obywateli.

Minister akcentowała, że osiągnięcie niższej emisji gazów cieplarnianych nie powinno odbywać się kosztem innych celów politycznych związanych z polityką klimatyczną. W tym kontekście wymieniła zapewnienie sprawiedliwej transformacji, konkurencyjności gospodarczej, eliminację ubóstwa energetycznego i wykluczenia transportowego czy zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Szefowa MFiPR podkreśliła, że polskie priorytety w osiąganiu celów klimatycznych są wielowymiarowe i dotyczą polityki środowiskowej, gospodarczej, energetycznej, regionalnej i społecznej.

Minister poinformowała, że jednym z priorytetów jest wsparcie transformacji energetycznej w Polsce w zakresie zmiany źródeł energii (miksu energetycznego) oraz budowy nowej i modernizacja aktualnej infrastruktury.

Polska ma trudny punkt wyjścia jako kraj o najwyższym poziomie wykorzystania paliw kopalnych w UE ze względów historycznych. W politykach klimatycznych nie można zastosować uniwersalnego podejścia i nie ma prostych rozwiązań, ani ekonomicznych, ani społecznych.

Obecnie skupiamy się na realizacji celów wyznaczonych i uzgodnionych na lata 2030 i 2050 na poziomie UE. Rząd prowadzi intensywne prace nad aktualizacją Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku, które zgodnie z przepisami prawa UE zakończą się w tym roku.

Jednocześnie – w ramach rządu i w porozumieniu z partnerami społecznymi – pracujemy nad oficjalnym stanowiskiem Polski w sprawie propozycji celów do 2040 r. Zdecydowanie trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki, jak zrównoważony interes społeczny, inny punkt wyjścia, a także rozłożenie kosztów na obywateli i biznes.

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że polityka klimatyczna musi stawiać ludzi i ich potrzeby na pierwszym miejscu. Dlatego akceptacja społeczna jest kluczowa dla powodzenia tej polityki.

Spotkanie z francuskim ministrem spójności terytorialnej i transformacji ekologicznej

Wizyta w Paryżu byłą także okazją do spotkania polskiej minister funduszy i polityki regionalnej z ministrem spójności terytorialnej i transformacji ekologicznej Francji Christopherem Béchu.

Minister K. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła w rozmowie wagę strategicznego partnerstwa gospodarczego i politycznego w stosunkach między obu państwami. Mówiła także o znaczeniu Trójkąta Weimarskiego w polsko-francuskich relacjach.

Szefowa MFiPR podkreśliła, że resort pracuje obecnie nad odnowionym polskim stanowiskiem w sprawie przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej. Zaznaczyła, że sukces tej polityki jest jedną z kluczowych przyczyn bardzo wysokiego poziomu poparcia polskiego społeczeństwa dla Unii. Tym samym w toczącej się debacie będziemy w dalszym ciągu podkreślać potrzebę harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów UE. Zamierzamy podkreślić rolę polityki spójności jako katalizatora zmian strukturalnych, które zapewnią równość szans i „niepozostawianie nikogo w tyle”.

Minister poinformowała, że w trakcie półrocznej prezydencji Polski Radzie UE (od 1 stycznia 2025 r.) planujemy zorganizować nieformalne spotkania ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności oraz posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych (GAC Spójność).

Współpraca Polski z OECD

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z także z zastępcą Sekretarza Generalnego OECD Yoshiki Takeuchi i dyrektor Centrum OECD ds. Przedsiębiorczości, MŚP, Regionów i Miast Lamią Kamal-Chaoui. Szefowa MFiPR podkreśliła w rozmowie wartość współpracy Polski z OECD i zaangażowanie MFiPR na różnych forach organizacji. Polska promuje dokumenty i raporty OECD dotyczące polityki regionalnej i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

W trakcie spotkań rozmawiano także o posiedzenia Komitetu Polityki Rozwoju Regionalnego na szczeblu ministrów, która jest planowana w Polsce w 2025 r. Nasz kraj nigdy nie był gospodarzem takiego spotkania, dlatego postrzegamy tę szansę jako możliwość wzmocnienia i pogłębienia naszej współpracy z OECD.

Rola OECD w równomiernym rozwoju państw

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) rozpoczęła działalność 30 września 1961 r. na podstawie Konwencji Paryskiej, podpisanej 14 grudnia 1960 r.

OEDC jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest:

  • promocja polityki nastawionej na osiągnięcie trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej;
  • współdziałać na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego;
  • promować rozwój handlu światowego, który jest oparty na wielostronnych niedyskryminacyjnych zasadach.

Polska stała się członkiem OECD w listopadzie 1996 r. Organizacja skupia 36 państwa.

Za koordynację współpracy Polska – OECD odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki, zaś krajowym koordynatorem współpracy z OECD jest właściwy podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!