Scroll Top
gminy nie kontrolują podatników

Gminy zaniżały podatki i nie egzekwowały ich należycie
Fot. Edar z Pixabay

Gminy zaniżały podatki i nie egzekwowały ich należycie
Fot. Edar z Pixabay

NIK: Nastąpiło zwiększenie dochodów własnych gmin

Jak zauważa Najwyższa Izba Kontroli, choć wzrosły dochody własne skontrolowanych gmin, to nie zawsze prawidłowo ustalano i pobierano podatki oraz opłaty lokalne.

NIK skontrolowała dochody własne gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

Okres objęty kontrolą to lata 2017–2020, skontrolowano 10 gmin.

Polityka finansowa gmin winna polegać na takim pozyskiwaniu środków finansowych, aby możliwa była realizacja nałożonych na gminy zadań – przypomina NIK.

Brak podatku bez znaczenia?

„Nieprawidłowości polegały głównie na braku lub nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników oraz nieegzekwowaniu obowiązku ich składania, co skutkowało niewymierzaniem lub zaniżaniem naliczanych podatków” – podaje NIK po kontroli.

Tymczasem dochody własne gmin zależą od udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. PIT i CIT, ale i od wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych:

„Dochody własne wszystkich gmin w kraju w tym okresie wzrosły z 96,4 mld zł w 2017 r. do 121,7 mld zł w 2020 r. i stanowiły połowę dochodów ogółem wszystkich gmin. Tendencję wzrostową dochodów własnych odnotowano również w gminach województwa warmińsko-mazurskiego – wzrosły one z 2,75 mld zł w 2017 r. do blisko 3,6 mld w 2020 r., jednak ich udział w dochodach ogółem wyniósł nieco ponad 40 proc. Głównymi źródłami dochodów własnych były udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (39 proc.) oraz wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (34 proc.)” – ocenia NIK.

W latach 2017–2020 dochody ogółem we wszystkich skontrolowanych gminach wzrosły średnio o 30 proc., a dochody własne średnio o 24 proc.

Podatki niewymierzane lub zaniżane

NIK zwraca uwagę na liczne nieprawidłowości w prowadzonych przez gminy postępowaniach podatkowych, polegające głównie na braku lub nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników oraz nieegzekwowaniu obowiązku ich składania, co skutkowało niewymierzaniem lub zaniżaniem naliczanych podatków.

Skontrolowane gminy nie skorzystały ze wszystkich możliwości zwiększenia dochodów własnych. Żadna z nich nie pobierała np. opłaty reklamowej, a pięć gmin – opłaty od posiadania psa.

Zła windykacja

Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły jednak działań windykacyjnych podejmowanych wobec podmiotów mających zadłużenie z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania ulg podatkowych. W dziewięciu skontrolowanych gminach zaległości podatkowe ogółem wzrosły o 32 proc. (z 71,7 mln zł do 94,8 mln zł), a tylko w jednej spadły o 8 proc. Nieprawidłowości w windykacji zaległości ujawniono w dziewięciu gminach i dotyczyły 41 proc. badanych spraw. Polegały one w szczególności na nieterminowym wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Ulgi bez „interesu”

Kontrolerzy NIK w każdej z badanych gmin stwierdzili błędy urzędników przy przyznawaniu ulg podatkowych – dotyczyły one 79 proc. poddanych kontroli postępowań podatkowych (po przeprowadzeniu których przyznano ulgi w łącznej kwocie ponad 3,8 mln zł). Nieprawidłowości dotyczyły głównie naruszania ustawowych przesłanek stosowania ulg, tj. sytuacji gdy zgromadzony materiał dowodowy nie wykazał istnienia przesłanek „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, określonych w Ordynacji podatkowej, które umożliwiają umorzenie zaległości podatkowej. Stwierdzono również przypadki prowadzenia postępowań w sposób nieodpowiadający wymogom przepisów Ordynacji podatkowej – podaje NIK i dodaje, że ustalono również, że organy wykonawcze pięciu skontrolowanych gmin nierzetelnie wywiązywały się z obowiązku dotyczącego publikowania wykazów podmiotów, którym m.in. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych oraz udzielono pomocy publicznej. Nieprawidłowości stwierdzono bowiem w blisko 1/4 skontrolowanych wykazów – polegały one głównie na zaniżaniu kwot udzielonych ulg oraz na niewykazywaniu wszystkich podatników którym udzielono pomocy publicznej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!