Scroll Top
Fot. Nadine z Pixabay wieś

Obszary wiejskie UE obejmują 83% terytorium UE. Rozwój obszarów wiejskich jest „drugim filarem” wspólnej polityki rolnej (WPR).
Fot. Nadine z Pixabay

Obszary wiejskie UE obejmują 83% terytorium UE. Rozwój obszarów wiejskich jest „drugim filarem” wspólnej polityki rolnej (WPR).
Fot. Nadine z Pixabay

Nowe raporty podkreślają rolę WPR we wzmacnianiu obszarów wiejskich

Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała nowe badanie, w którym przeanalizowano wkład finansowania UE w rozwój obszarów wiejskich oraz ocenę wpływu LEADER na obszary wiejskie.

Oba dokumenty podkreślają znaczący wpływ wspólnej polityki rolnej (WPR) w zakresie zaspokajania potrzeb obszarów wiejskich i realizacji działań określonych w długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Badanie ocenia również rolę innych funduszy UE ukierunkowanych na obszary wiejskie (2014–2020): Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), a także funduszy krajowych.

Badanie pokazuje, że posiadanie kompleksowej strategii dla obszarów wiejskich pomaga krajom UE skutecznie kierować finansowanie WPR na obszary wiejskie i zaspokajać potrzeby społeczności wiejskich.

Komisja zobowiązała się do wspierania wszystkich obszarów wiejskich i regionów oddalonych. W większości krajów UE wsparcie dla oddalonych i ograniczonych regionów wiejskich pochodzi głównie z WPR.

Dzisiejsze badanie pokazuje, że w latach 2014–2022 WPR przeznaczyła 8,6 mld euro na wsparcie działań niezwiązanych z rolnictwem na obszarach wiejskich. Pokazuje to rolę WPR nie tylko we wspieraniu rolników i rolnictwa, ale także we wzmacnianiu innych przedsiębiorstw i społeczności na obszarach wiejskich.

Wsparcie WPR może na przykład obejmować inwestycje w budowę  nowych dróg publicznych i wdrażanie rozwiązań w zakresie energii odnawialnej lub  przekształcanie opuszczonych domów w centra społecznościowe. WPR pomogła również w  tworzeniu przestrzeni oferujących usługi cyfrowe społecznościom wiejskim, zapewniając możliwości organizowania szkoleń, wydarzeń sportowych, występów lub lokalnych spotkań szkolnych.

Lokalne władze wiejskie otrzymują również fundusze UE na  digitalizację swoich działań, poprawę dostępu do usług,  promowanie świadomości ekologicznej i  wspieranie wiejskich start-upów w rozwijaniu innowacyjnych technologii. Każdy udany projekt poprawia warunki życia na wsi i dostęp do usług, przyczyniając się bezpośrednio do tworzenia tętniących życiem lokalnych społeczności.

Najbardziej efektywne wsparcie opiera się na podejściu oddolnym i projektach na małą skalę.

W badaniu uznano, że potrzeby obszarów wiejskich stają się coraz bardziej złożone, a jego wnioski zalecają przyjęcie holistycznych podejść politycznych w celu jeszcze lepszego ukierunkowania WPR i innych funduszy UE na obszary wiejskie w przyszłości.

Ponadto ocena wykazała wartość dodaną podejścia LEADER, które dostarcza małe, ale wpływowe projekty i przyczyniło się do stworzenia prawie 60 000 miejsc pracy i ponad 2700 lokalnych grup działania, obejmujących populację wiejską liczącą 170 milionów ludzi. Jest ono również ukierunkowane konkretnie na obszary ekonomicznie upośledzone, peryferyjne lub odległe lub zamieszkujące przez wrażliwe społeczności.

Tło

Obszary wiejskie UE obejmują 83% terytorium UE. Rozwój obszarów wiejskich jest „drugim filarem” wspólnej polityki rolnej (WPR), wzmacniającym „pierwszy filar” wsparcia dochodów i środków rynkowych poprzez wzmocnienie społecznej, środowiskowej i gospodarczej zrównoważoności obszarów wiejskich. W okresie programowania 2014–2020 WPR współfinansowała programy rozwoju obszarów wiejskich wdrażane na szczeblu regionalnym lub krajowym UE w całej UE. W WPR 2023–2027 kraje UE stworzyły różne interwencje, w tym inicjatywy związane z rolnictwem i inicjatywy pozaobszarowe, takie jak inwestycje, współpraca i wymiana wiedzy, w swoich strategicznych planach WPR, aby sprostać swoim zróżnicowanym potrzebom. W 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją  długoterminową wizję obszarów wiejskich UE, identyfikując wyzwania i obawy, z którymi się borykają, a także liczne dostępne dla nich możliwości.

 

 

Źródło informacji: komunikat prasowy KE

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!