Scroll Top
wieś droga łąka dom

Małe i rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą obszarów wiejskich UE.
Fot. Free Photos z Pixabay

Małe i rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą obszarów wiejskich UE.
Fot. Free Photos z Pixabay

Obszary wiejskie to też obszary rolnicze

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dniu 16 listopada 2023 r. przyjęto opinię do zasad kształtowania rozwoju terytorialnego.

W  opinii przedstawiono wyważony i rozsądny zestaw zaleceń dla komisji REGI, jak kształtować wymiar rolniczy w kontekście rozwoju terytorialnego. Szczególnie docenia się fakt, że podkreślono rolę małych i rodzinnych gospodarstw rolnych wraz z młodymi rolnikami, a także promowanie mechanizmu weryfikacji wpływu obszarów wiejskich i instrumentu LEADER.

Projekt opinii

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1. Mając na uwadze, że obszary wiejskie stoją przed pilnymi wyzwaniami związanymi ze spadkiem demograficznym i starzeniem się społeczeństwa, szczególnie dotykającymi społeczność rolniczą w UE, a także z porzucaniem obszarów wiejskich, brakiem dostępu do infrastruktury i usług, niskimi dochodami i mniejszymi możliwościami zatrudnienia;
  2. Mając na uwadze, że transformacja cyfrowa i ekologiczna stwarza możliwości dla silniejszych, połączonych, odpornych, innowacyjnych i dobrze prosperujących obszarów wiejskich w perspektywie długoterminowej;
  3. Mając na uwadze, że w agendzie terytorialnej UE 2030 wzywa się do wzmocnienia wymiaru terytorialnego polityk sektorowych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów;
  4. Przypomina, że małe i rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą obszarów wiejskich UE, zapewniając obywatelom europejskim bezpieczeństwo żywnościowe i usługi ekosystemowe;
  5. Podkreśla znaczenie poprawy spójności polityki i weryfikacji wpływu polityki na rozwój obszarów wiejskich w przyszłych inicjatywach UE, aby skutecznie zapobiegać wyludnianiu się obszarów wiejskich oraz ułatwiać wymianę pokoleń, dostęp szerokopasmowy i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich;
  6. Ponownie podkreśla potrzebę pełnego włączenia długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE do obecnych i przyszłych ram programowania polityki spójności i wspólnej polityki rolnej (WPR), aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie wymiaru wiejskiego na wszystkich szczeblach sprawowania rządów;
  7. Podkreśla potencjał metody rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LEADER (RLKS) w zakresie angażowania społeczności wiejskich w lokalne grupy działania w celu przygotowania i wdrożenia ukierunkowanych strategii rozwoju lokalnego;
  8. Zwraca uwagę na znaczenie ułatwiania i promowania stosowania wielofunduszowych podejść do wspierania realizacji zintegrowanych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich sprzyjającego włączeniu społecznemu.

 

Źródło informacji: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela

Posty powiązane

error: Content is protected !!