Scroll Top
sołtys tablica płot

Fot. Grzegorz W. Tężycki, Wikimedia.org

Fot. Grzegorz W. Tężycki, Wikimedia.org

Od lipca świadczenie dla sołtysa

Już od 1 lipca ma przysługiwać świadczenie dla sołtysów. Przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie, warto więc złożyć wniosek od razu po wejściu w życie ustawy.

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tej ustawy – ale nie wszystkie.

Więcej o poprawkach przyjętych przez Senat:

Senat hojniejszy dla sołtysów

Ostatecznie świadczenie 300 zł miesięcznie ma przysługiwać kobietom po ukończeniu 60, r.ż. i mężczyznom po 65 r.ż. – osobie, która pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat. Nie jest wymagana ciągłość pełnienia tej funkcji.

Sejm zgodził się też, aby do okresu pełnienia funkcji zaliczane były również okresy pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ale tylko „jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym” – czyli, w pewnym sensie, została „pozytywnie zweryfikowana” po 1990 roku.

Okres pełnienia funkcji potwierdzi zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Do wniosku trzeba też będzie dołączyć – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Świadczenie przyzna w drodze decyzji i wypłaci Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, będzie finansowane z budżetu państwa.

Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Czeka jeszcze na podpis prezydenta.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie, warto więc złożyć wniosek od razu po wejściu w życie tej ustawy.

Posty powiązane

error: Content is protected !!