Scroll Top
Mur Berliński,

Mur Berliński, fragment graffiti przedstawiający Leonida Breżniewa oraz Ericha Honeckera;
Fot. wikipedia.org/wiki/East_Side_Gallery

Mur Berliński, fragment graffiti przedstawiający Leonida Breżniewa oraz Ericha Honeckera;
Fot. wikipedia.org/wiki/East_Side_Gallery

Opozycja antykomunistyczna ze świadczeniem nie niższym niż najniższa emerytura

Świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych będzie równe najniższej emeryturze.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych określa m.in. zasady przyznawania świadczenia pieniężnego, pomocy pieniężnej i świadczenia wyrównawczego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych.

Prawo do świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przysługuje działaczowi opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Świadczenie pieniężne

Obecnie (waloryzowane) świadczenie dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej wynosi 565,67 zł miesięcznie – teraz wzrośnie do kwoty najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto.

13 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, ustalając wysokość tego świadczenia właśnie w powiązaniu z najniższą emeryturą.

Świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.

Świadczenie wyrównawcze

Prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie uprawnionej pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną w kwocie niższej niż (aktualnie) 3046,29 zł miesięcznie.  Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy tą kwotą, a kwotą emerytury lub renty.

Decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydają i świadczenia te wypłacają organy wypłacające emeryturę lub rentę.

Wypłaca je również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako świadczenia zlecone do wypłaty.

W maju 2023 KRUS wypłacała 306 świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, rok wcześniej było ich 291. Przeciętne świadczenie wynosiło 1 289,98 zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!