Scroll Top
NIK-rzeszowski-sip-4-wydatkiPodkarpacki System Informacji Przestrzennej przerósł oczekiwania

Budowany długo, kosztujący niemało – ale jest i NIK po kontroli przyznaje, że bardzo się przydaje.

„System budowano dłużej, niż planowano, i przy nieco wyższych kosztach, ale było to częściowo skutkiem zewnętrznych okoliczności. Korzystne efekty uruchomienia PSIP pojawiły się wcześniej, niż przewidywały założenia. Problemy stwierdzone podczas realizacji Projektu mogą być dobrą nauczką w przyszłych podobnych inwestycjach” – podaje NIK po kontroli.

Trzeba przyznać, że z informacji pokontrolnej wynika wniosek nie tylko o nauczce, ale i o nauce.

Bo Podkarpacki System Informacji Przestrzennej to jeden z elementów budowanego w całej UE systemu informacji przestrzennej. Dyrektywa INSPIRE zobowiązała państwa członkowskie do zbudowania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej – podaje NIK i zwraca uwagę, że podobne systemy są i będą budowane, aby zapewnić dostęp do wiedzy o wspólnej przestrzeni europejskiej wszystkim, którzy jej potrzebują: organom administracji, organizacjom publicznym i prywatnym, przedsiębiorcom i obywatelom, w skali poszczególnych państw oraz regionalnej i lokalnej.

Podkarpacie zbudowało PSIP

Projekt PSIP kosztował 180 mln zł, zrealizował go urząd marszałkowski i 22 instytucje wdrażające, NIK skontrolowała sześć starostw i urzędów miasta oraz starostwo.

Po kontroli wskazano, że opóźnienie o cztery lata realizacji programu wynikło w części ze zbyt optymistycznego pierwotnego harmonogramu wdrażania projektu. I chociaż wiele czynników miało charakter obiektywny, to można było uniknąć kłopotów, m.in. lepiej organizując prace.

W sumie jednak ocena NIK brzmi dobrze:

„Zaplanowane do osiągnięcia na rok 2023 wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte, a nawet znacznie przekroczone jeszcze przed tym okresem, głównie w związku ze wzrostem popytu na e-usługi, koniecznością zdalnego załatwiania spraw urzędowych podczas pandemii COVID-19, a także nowym (od 2022 r.) prawnym wymogiem składania operatów geodezyjnych w formie elektronicznej. Wskaźniki rezultatu będą wymagały ostatecznej weryfikacji, niemniej już teraz wiadomo, że wykorzystanie PSIP osiągnęło przed czasem większą skalę od zakładanej dzięki dużemu usprawnieniu pracy służb geodezyjnych poprzez pracę on-line. Dzięki PSIP uzyskano możliwość zarządzania i udostępniania danych geodezyjnych w formie zintegrowanej.

Projekt umożliwił uzupełnienie luk w bazach Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) kontrolowanych starostw.”

Przygotowanie systemu informacji przestrzennej nie jest proste – minister rozwoju i technologii przygotował właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Wydłuża w nim do 31 grudnia 2024 r. termin niezbędny do dostosowania ZSIN i systemów do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!