Scroll Top
money-gb4723bc91_1920

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przyspieszą zmiany w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej
Fot. angelo luca iannaccone z Pixabay

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przyspieszą zmiany w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej
Fot. angelo luca iannaccone z Pixabay

Przygotowania do uruchomienia FERS

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego są coraz bliżej  – nastąpiło podpisanie porozumień dotyczących wdrażania.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje w komunikacie:

 

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wraz z przedstawicielami dziewięciu instytucji pośredniczących uczestniczących w systemie wdrażania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 podpisali dziś porozumienia w tej sprawie.

– Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przyspieszą zmiany w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Główne cele FERS to poprawa sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Środki, jakimi dysponuje Polska w okresie 2021-27 na wdrażanie EFS to 15,6 mld euro, z czego prawie 5 mld euro, przeznaczone jest na wsparcie w ramach Programu Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – mówi minister Grzegorz Puda. Jak zaznaczył szef MFiPR podpisane porozumienia regulują międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy w ciągu najbliższych siedmiu lat.

– W ramach zadań powierzonych porozumieniami instytucje pośredniczące będą odpowiadały m.in. za wybór projektów do dofinansowania, nadzór nad projektami, ich rozliczanie, monitorowanie i kontrolę. To kolejny krok w kierunku uruchomienia programu i rozpoczęcia realizacji przewidzianych w nim działań na rzecz dynamicznego rozwoju kraju pod względem społecznym i gospodarczym – dodała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja rozwój (POWER). Umożliwi dalszy rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jest instrumentem realizacji celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to program kompleksowy i różnorodny tematycznie. Zadania związane z jego wdrażaniem, podobnie jak to było w poprzedniej perspektywie w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), zostały podzielone resortom i instytucjom odpowiedzialnym za poszczególne polityki publiczne: Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Edukacji i Nauki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Europejskich i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program FERS będzie odpowiedzią na wyzwania rynku pracy, edukacji, zdrowia, opieki nad dziećmi i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poprzez FERS będą realizowane i dofinansowane przedsięwzięcia na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

– To już trzecia pełna perspektywa wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i trzeci program krajowy współfinansowany z tego funduszu. Można śmiało założyć, że z efektów wsparcia EFS skorzystał – statystycznie ujmując – każdy mieszkaniec naszego kraju – zaznaczył minister Puda.

Środki programu zostaną przeznaczone dla szerokiej części społeczeństwa. Skorzystają z niego zwłaszcza pracodawcy, rodzice małych dzieci, osoby aktywne i bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, ale też samorządy czy partnerzy społeczni i gospodarczy.

– Mamy dobrą wiadomość dla polskiej edukacji. To kolejne środki, które pozwolą na unowocześnienie systemu oświaty. Będą wspierały: rozwój kształcenia zawodowego, zdobywanie kompetencji cyfrowych, zwiększanie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz proces uczenia się przez całe życie. Wszystko po to, aby szkoła odpowiadała na wyzwania współczesnego świata, wspierała zdobywanie kompetencji przyszłości i reagowała na potrzeby rynku pracy – wskazuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu o realizacji programu FERS, możliwe będzie dofinansowanie na kwotę 2,6 mld zł kolejnych działań, wzmacniających system ochrony zdrowia. Najwięcej środków, ponad 1,3 mld zł, przeznaczymy na kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia. Kwalifikacje kadry medycznej są niezwykle istotne dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, dlatego ważne jest wsparcie w tym obszarze. Środki w wysokości 389 mln zł przeznaczymy na poprawę dostępności podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Z programu FERS będziemy też mogli przeznaczyć ponad 895 mln zł m.in. na kontynuację bardzo ważnych reform w zakresie opieki psychiatrycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej – opieki koordynowanej. Środki z programu trafią również na koordynację profilaktyki zdrowotnej i inne ważne działania wspierające poprawę funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Odbiorcą kontynuowanego i koordynowanego przez KPRM wsparcia, które wynosi 49 mln euro, czyli dwa razy więcej niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, są głównie organizacje pozarządowe. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego oraz budowa potencjału trzeciego sektora jako jego kluczowego uczestnika ma szczególne znaczenie dla polityki rządu prowadzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Będziemy wspierać budowę i rozwój potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych, zwiększać ich udział w procesie stanowienia prawa, a także wspierać w prowadzeniu działań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub podlegającym wyłączeniu społecznemu oraz szukaniu rozwiązań wspierających budowę i rozwój sieci federacji i koalicji. Potencjał i długoletnie doświadczenie KPRM w realizacji projektów współfinansowanych z EFS pozwoli na efektywną realizację działań na rzecz wzmocnienia dialogu obywatelskiego – powiedziała Izabela Antos, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– We współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wynegocjowaliśmy ponad 7 miliardów złotych na działania związane z szeroko pojętą polityką społeczną i wsparciem rodziny. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozwolą między innymi poprawić jakość życia najbardziej potrzebujących grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z małymi dziećmi. Dzięki flagowemu projektowi Maluch + powstanie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, zarówno w żłobkach, klubach dziecięcych jak i u dziennych opiekunów – mówi Anita Czerwińska wiceminister rodziny i polityki społecznej.

– W ramach programu FERS na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono blisko 1,4 mld złotych. To środki, które PARP przeznaczy na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Finansowane będą przede wszystkim usługi szkoleniowe i doradcze kluczowe z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy. Zgodnie z misją PARP wspierania przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, na szczególną uwagę będą mogli liczyć także przedsiębiorcy znajdujący się w okresowych trudnościach. Pierwsze nabory do projektów, wdrażanych przez PARP w ramach programu FERS, ruszą już w tym roku – podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski. – Bank Gospodarstwa Krajowego ma wiele lat doświadczenia we wdrażaniu programów społecznych. Dzięki tym programom już ponad 8,5 tysiąca podmiotów otrzymało ok. 800 mln zł preferencyjnych pożyczek m.in. na poprawę dostępności w budynkach, rozwój ekonomii społecznej czy założenie działalności gospodarczej. Te działania pomagają nam wypełniać misję BGK, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a teraz dzięki środkom z FERS – ponad 260 mln euro, będziemy mogli z jeszcze większą dynamiką ją realizować – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK. – Centrum Projektów Europejskich nadal będzie wspierać krajowe podmioty w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi w celu wypracowania nowych rozwiązań, dzięki którym przedsięwzięcia realizowane przez polskich beneficjentów będą bardziej efektywne, a nawiązana współpraca zaowocuje obustronnymi korzyściami w przyszłości. Dzięki podpisanemu dziś Porozumieniu, CPE może rozpocząć prace w ramach Programu. Jesteśmy w pełni gotowi, aby przystąpić do realizacji zadań IP jak najszybciej. Planujemy ogłosić w bieżącym roku dwa nabory na projekty, a nabór na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie już trwa i zakończy się 20 stycznia br. – zaznaczył dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller.

– W ramach FERS realizować będziemy projekt Klubów Rozwoju Cyfrowego. W każdej gminie w Polsce stworzymy miejsce, w którym będzie można rozwijać kompetencje cyfrowe obywateli. Podpisanie porozumienia to pierwszy krok dla realizacji tego przedsięwzięcia. Projekt Klubów Rozwoju Cyfrowego jest uzupełnieniem innych aktywności grupy KPRM Cyfryzacja w obszarze budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, E-usług państwowych, cyberbezpieczeństwa czy digitalizacji zasobów, które będziemy realizować ze środków FERC i KPO – powiedział dyrektor CPPC, Wojciech Szajnar. – NCBR realizować będzie działania w ramach dwóch priorytetów FERS: I – Umiejętności oraz III – Dostępność i usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami. Realizacja zaplanowanych działań da uczelniom m.in. możliwość tworzenia nowych kierunków studiów, angażowania praktyków do prowadzenia zajęć, podnoszenia kompetencji kadry akademickiej. Przewidujemy również kontynuowanie inicjatyw zapoczątkowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, m.in. w ramach tzw. trzeciej misji uczelni i Uczelni dostępnej – podsumował dr Paweł Kuch p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wdrażanie działań w FERS zostało powierzone 9 Instytucjom Pośredniczącym. Są to:• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3, rynku pracy, równości szans, wsparcia systemu włączenia społecznego, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz dialogu społecznego (na wszystkie działania zaplanowano 1,6 mld euro) • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki (zaplanowany budżet w wysokości ponad 722 mln euro) • Ministerstwo Zdrowia – w obszarze zdrowia (dysponuje w FERS środkami w wysokości ponad 590 mln euro) • Ministerstwo Edukacji i Nauki – w obszarze oświaty (na działania zaplanowano 347 mln euro) • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców (na działania przeznaczono prawie 309 mln euro) • Bank Gospodarstwa Krajowego – w obszarze instrumentów zwrotnych (262 mln euro) • Centrum Projektów Polska Cyfrowa – w obszarze kompetencji cyfrowych i poprawy dostępności cyfrowej (pula na te zadania wynosi ponad 252 mln euro) • Centrum Projektów Europejskich – w obszarze współpracy ponadnarodowej oraz programów mobilności ponadnarodowej (prawie 209 mln euro) • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – w obszarze dialogu obywatelskiego – wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego, czyli NGO (prawie 50 mln euro)

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) będzie odbywało się na poziomie regionalnym – w ramach 16 programów regionalnych wdrażanych przez samorządy województw oraz krajowym – poprzez krajowy program FERS.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

error: Content is protected !!