Scroll Top
sprawiedliwość

PSL może jeszcze odzyskać 9,5 mln zł z odsetkami.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

PSL może jeszcze odzyskać 9,5 mln zł z odsetkami.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

PSL niesłusznie ukarane przepadkiem 9,5 mln zł?

RPO domaga się ponownego zbadania przez Sąd Najwyższy sprawy sankcji nałożonych na PSL po rozliczeniu wyborów z 2001 roku. Chodzi o przepadek korzyści PSL w wysokości 9 mln 422 tys. 255 zł.

Jak przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Komisja Wyborcza  w 2002 roku odrzuciła dwa sprawozdania PSL: o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu w związku z wyborami parlamentarnymi z 2001 r. oraz o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytów bankowych i warunkach ich uzyskania przez PSL i fundusz wyborczy oraz o wydatkach środków funduszu wyborczego w 2001 r.

Zarzucono:

  • przyjęcie na rachunek kwoty 5 251 689 zł od osób fizycznych, co było naruszeniem art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej, wskazującego, że środki finansowe komitetu wyborczego partii mogą pochodzić jedynie z jej funduszu wyborczego;
  • po dniu wyborów na rachunek wpłynęły środki finansowe w kwocie 2 205 234 zł, które były wydatkowane na kampanię wyborczą – co naruszało przewidziany w art. 110 ust. 4 pkt 1 Ordynacji wyborczej zakaz pozyskiwania środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów
  • z rachunku wypłacono 40 660 zł z przeznaczeniem na cele charytatywne, co stanowiło naruszenie art. 110 ust. 1 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na cele związane z wyborami.

Naruszenia ustawy o partiach politycznych wynikały z:

  • niezawiadomienia PKW o utworzeniu funduszu wyborczego,
  • nieutworzenia oddzielnego rachunku bankowego dla funduszu wyborczego
  • przyjęcia na rachunek 1 428 242 zł wpłat w gotówce, mimo przepisu nakazującego, aby wpłaty na fundusz wyborczy dokonywano jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.

Konsekwencją odrzucenia sprawozdań było nałożenie na tę partię z mocy prawa trzech sankcji:

1) pomniejszenie przysługującej komitetowi wyborczemu PSL dotacji podmiotowej (zwrotu wydatków za kampanię wyborczą) o kwotę stanowiącą równowartość 3-krotności wysokości środków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem przepisów, nie większą jednak niż 75% wysokości dotacji;

2) pomniejszenie przysługującej PSL jako partii politycznej subwencji o kwotę stanowiącą równowartość 3-krotności wysokości środków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem przepisów, nie większą jednak niż 75% wysokości subwencji;

3) utrata prawa do otrzymania subwencji w następnych 3 latach, w których partia PSL była uprawniona do jej otrzymywania.

Sprawa trafiła do sądu. PKW wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie o orzeczenie przepadku korzyści majątkowych przez komitet wyborczy z naruszeniem art. 111 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 11 sierpnia 2009 r. orzekł przepadek korzyści majątkowej stanowiącej kwotę 9 422 255,84 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Uznał wniosek PKW o orzeczenie przepadku za uzasadniony na podstawie art. 127 ust. 1 Ordynacji wyborczej.

RPO domaga się ponownego rozpatrzenia sprawy.

Jak wskazuje,

– postanowienie Sądu Apelacyjnego wymierzyło sankcję rażąco niewspółmierną do wagi czynu;

– przepadek korzyści stanowił już trzecią z kolei sankcję;

– w 2001 r.  nie istniał wyraźny przepis prawa wymagający utworzenia dwóch oddzielnych rachunków bankowych dla funduszu wyborczego i komitetu wyborczego partii;

– przebieg postępowania, jak i prawomocne rozstrzygnięcie sprawy powinny zapewnić jednostce poczucie pewności co do stosowania obowiązujących przepisów;

– środki PSL w kwocie 9 422 255,84 zł stanowiły przedmiot praw majątkowych, które podlegają ochronie konstytucyjnej na mocy art. 64 ust. 1 Konstytucji;

– zaskarżone postanowienie uchybiło konstytucyjnemu prawu do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.

6 lipca 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddalił skargę nadzwyczajną RPO w tej sprawie

PSL wniosło o wznowienie postępowania SN ze skargi nadzwyczajnej.

8 maja 2024 r. SN zawiesił postępowanie w tej sprawie. Jak podano, „Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce (skarga nr 50849/21), stwierdził systemowe naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i wyznaczył termin na jego usunięcie. W uzasadnieniu wyjaśnił, że przyczyną stwierdzonej wady procesowej jest przede wszystkim wydanie orzeczenia przez sąd ukształtowany z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa działającej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018r.,poz. 3).”

Jak z tego wynika, PSL może jeszcze odzyskać 9,5 mln zł z odsetkami.

Posty powiązane

error: Content is protected !!