Scroll Top
Posiedzenie Rady Ministrów 21 lutego 2023 Fot. KPRM

Posiedzenie Rady Ministrów 21 lutego 2023
Fot. KPRM

Posiedzenie Rady Ministrów 21 lutego 2023
Fot. KPRM

Rejestracja i badanie pojazdów bez opłat

Zniesiona zostanie opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych.

Centrum Informacyjne Rządu informuje o przyjęciu przez Radę Ministrów:

  1. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zniesiona zostanie opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych.

Najważniejsze rozwiązania:

* nie będzie trzeba płacić opłaty ewidencyjnej m.in. za:

– rejestrację pojazdu;

– wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic;

– przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw;

  1. uchwałę w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji. Program ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych Polaków. Chodzi o zwiększenie liczby specjalistów ICT na rynku pracy, rozwój edukacji cyfrowej oraz poprawę jakości zarządzania rozwojem kompetencji cyfrowych. Program będzie realizowany do 2030 r. Na ten cel rząd przeznaczy 234 mln zł.

Kompetencje cyfrowe obywateli są konieczne do wzrostu jakości życia, dobrobytu społecznego, poprawy konkurencyjności i innowacyjności firm oraz sukcesu polskiej gospodarki. Brak kompetencji cyfrowych lub ich niedostateczny poziom uniemożliwia obywatelom korzystanie z szans i możliwości, jakie dają zmiany technologiczne, wystawia ich na ryzyka i zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem nowych technologii, a nawet staje się źródłem nierówności społecznych, ekonomicznych, edukacyjnych i kulturowych.

Program zakłada stworzenie stabilnego i elastycznego systemu edukacji i szkoleń, dzięki któremu obywatele będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe, stosownie do ich potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się uwarunkowań technologicznych, społecznych i gospodarczych.

Dokument określa działania w ramach 5 priorytetów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych:

– rozwój edukacji cyfrowej;

– zapewnienie każdemu możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych;

– wsparcie kompetencji cyfrowych osób pracujących;

– rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych;

– wzmocnienie zarządzania i koordynacji działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Program zakłada, że w 2030 r.:

80 proc. mieszkańców Polski będzie posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe,

40 proc. mieszkańców Polski będzie posiadać ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe,

6 proc. osób pracujących będą stanowić specjaliści ICT,

29 proc. specjalistów ICT będą stanowić kobiety,

na szczeblu administracji rządowej funkcjonować będzie ugruntowany i sprawdzony mechanizm koordynacji i monitorowania działań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych.

Szacuje się, że w szkoleniach weźmie udział ponad 1,5 mln obywateli, w tym ponad 4 tys. pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz 270 tys. nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, także akademickich oraz innych edukatorów. Chodzi także o 77 tys. pracowników administracji publicznej szczebla rządowego i 124 tys. samorządowego oraz ok. 40 tys. pracowników kultury. Ze wsparcia skorzysta również 24 tys. młodych talentów informatycznych ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni. Program będzie działał do 2030 r. Na jego realizację rząd przeznaczy 234 mln zł ze środków budżetu państwa.

 

Źródło informacji: gov.pl

opr. MP-K

error: Content is protected !!