Scroll Top
hands-gcaf820992_1920

W 2021 roku 27 proc. interwencji RPO zostało uwzględnionych
Fot. Dean Moriarty z Pixabay

W 2021 roku 27 proc. interwencji RPO zostało uwzględnionych
Fot. Dean Moriarty z Pixabay

Rekordowo dużo skarg do RPO w 2021 roku

20 proc. więcej niż wcześniej skarg odebrało w 2020 i 2020 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2021 roku 27 proc. interwencji RPO zostało uwzględnionych.

To był szczególny rok – 15 lipca odszedł poprzedni rzecznik, a pracami biura kierował jego zastępca – aż do 26 lipca, kiedy stanowisko objął obecny rzecznik Marcin Wiącek.

– W tym roku wpłynęła do Biura RPO rekordowa ilość skarg obywateli – blisko 75 tys. – mówił w Senacie Marcin Wiącek, przedstawiając sprawozdanie za 2021 rok. – Rzecznik wystosował 213 wystąpień generalnych, złożył 1 wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i przystąpił do 25 postępowań przed tym Trybunałem. Zostało skierowanych 51 skarg  nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego oraz 113 kasacji i skarg kasacyjnych. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierował 16 skarg kasacyjnych, a 13 skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych. Rzecznik przystąpił też do 41 postępowań sądowych w kraju i 21 postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto, w omawianym okresie przyjętych zostało w urzędzie 917 interesantów, a na infolinii RPO odbyło się ponad 41 tys. rozmów.

W 2021 roku 27 proc. interwencji RPO zostało uwzględnionych.

Wśród ważnych problemów omówionych przez RPO w „Informacji o  działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w  roku 2021” znalazły się m.in. kwestie dotyczące wykluczenia komunikacyjnego oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich.

Najczęściej są zgłaszane problemy w sprawach m.in.: cywilnych (o eksmisję i zapłatę, o podział majątku, o wydanie rzeczy ruchomych i  dokumentów, o  zniesienie współwłasności nieruchomości, o  podział spadku i zniesienie współwłasności, o stwierdzenie nieważności umowy, o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, o zapłatę, o zasiedzenie, o podział majątku oraz o eksmisję).

RPO wskazał na potrzebę tworzenia nowych biur na terenie kraju – obecnie ma trzech Pełnomocników: we Wrocławiu, w Gdańsku i Katowicach.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!