Scroll Top
krakow-g8f27c4ec9_1280Rusza pierwszy nabór wniosków w programie FEnIKS

Od 1 sierpnia instytucje kultury będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na rozwój infrastruktury kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego. Do podziału w tej transzy jest 400 mln zł.

O pierwszym naborze w ramach programu FEnIKS poinformowały w poniedziałek 3 lipca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach naboru wspierane będą inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy. O dofinansowanie można się ubiegać na dwa rodzaje projektów: rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) oraz na ochronę i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

Efektem projektów z pierwszego obszaru ma być nowoczesna infrastruktura kultury, sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu w kulturze oraz życiu społecznym. Nabór sfinansuje inwestycje zapewniające komfort użytkownikom oraz bezpieczne warunki korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej. Ważnym aspektem będzie eliminacja barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach naboru dofinansowane zostaną również obiekty istotne dla lokalnych społeczności. Wsparcie będzie można przeznaczyć zarówno na edukację kulturalną, jak i usuwanie barier, w tym architektonicznych.

Drugi obszar skupia się na podniesieniu atrakcyjności najcenniejszych zabytków, wzmocnieniu ich roli w społeczeństwie, poprzez lepsze dostosowanie do obsługi ruchu turystycznego. Naborem zostaną również objęte nowoczesne technologie sprzyjające lepszej prezentacji oferty danego obiektu. Projekt realizowany w ramach tego obszaru nie może stanowić pojedynczego działania, ale być częścią większego przedsięwzięcia związanego z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym, innowacjami społecznymi w sakli kraju, regionu lub lokalnej.

Pierwszy nabór wniosków w ramach FEnIKS

W ramach programu FEnIKS sektor kultury uzyskał wsparcie w wysokości 600 mln euro. Pula środków do podziału w pierwszym naborze wniosków wynosi 400 mln zł. Nabór rozpocznie się 1 sierpnia i będzie trwał do 29 września br.

Do złożenia wniosku uprawnieni są:

państwowe instytucje kultury,

instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,

instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),

publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,

podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Jak wskazują organizatorzy, w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również: jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

 

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!