Scroll Top
polityka spójności rozwój

Polityka spójności pomogła państwom członkowskim
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Polityka spójności pomogła państwom członkowskim
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Sprawozdanie KE nt. polityki spójności: inwestycje o wartości 731 mld euro

Fundusze europejskie z perspektywy finansowej 2014-2020 przyczyniły się do uruchomienia inwestycji o łącznej wartości 731 mld euro, z czego 535 mld euro zostało sfinansowane przez UE – wynika z przyjętego przez Komisję Europejską sprawozdania podsumowującego wdrażanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do końca 2021 roku.

To kolejne obowiązkowe roczne sprawozdanie podsumowujące ewolucję realizacji finansowej funduszy ESI z okresu programowania 2014–2020. Okres finansowania 2014–2020 upływa z końcem 2023 roku, zgodnie z tzw. zasadą N+3.

Jak wynika z dokumentu, do końca 2021 roku dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym wsparcie otrzymało ponad 4 mln małych i średnich przedsiębiorstw; ponad 55 mln osób skorzystało z unijnych funduszy skierowanych na rzecz zatrudnienia, włączenia społecznego, umiejętności i edukacji.

Zdolność produkcji energii wzrosła o ponad 3 600 megawatogodzin rocznie dzięki odnawialnym źródłom energii, a roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych zostało zmniejszone o 2,6 terawatogodzin rocznie. Odpowiada to ilości energii elektrycznej zużywanej przez około 720 tys. gospodarstw domowych przez cały rok.

Wsparciem objęto 2,3 mln projektów realizowanych w sektorze rolnym i na rzecz MŚP na obszarach wiejskich w celu zwiększenia konkurencyjności oraz tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. Z kolei w sektorze rybołówstwa i akwakultury utrzymano 44 tys. miejsc pracy i stworzono możliwość zatrudnienia ponad 6 tys. nowych pracowników.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne – czytamy w sprawozdaniu – były ponadto jednym z najważniejszych instrumentów wspierających państwa członkowskie i regiony w stawianiu czoła pandemii COVID-19 i jej skutkom gospodarczym. Dzięki tymczasowej elastyczności wprowadzonej do polityki spójności ze względu na stan zagrożenia zdrowia publicznego państwa członkowskie otrzymały możliwość przeniesienia niewykorzystanych środków z polityki spójności do obszarów priorytetowych takich jak opieka zdrowotna, rozwiązania w zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze czasu i wsparcie na rzecz MŚP.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne były wydatkowane od wybuchu pandemii w 2020 i 2021 roku w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb instytucji medycznych, naukowców, właścicieli przedsiębiorstw, pracowników i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto miliony osób o niskich umiejętnościach uzyskały dostęp do szkoleń, w wyniku których wiele z nich uzyskało dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji.

Fundusze odegrały również decydującą rolę we wspieraniu środków w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, renowacji budynków i integracji rynku jako kluczowych czynników bezpieczeństwa energetycznego UE. Polityka spójności pomogła państwom członkowskim i regionom w zwalczaniu ubóstwa energetycznego, a także w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i tworzeniu trwałych miejsc pracy w sektorze budowlanym – podkreślono w sprawozdaniu.

Fundusze ESI, będące jednym z największych instrumentów inwestycyjnych w ramach budżetu UE, wspierają spójność terytorialną, gospodarczą i społeczną regionów Europy, a także ich odporność i zdolność do wyjścia z kryzysu, z którym borykały się w ubiegłych latach. Obejmują one: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności,     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!