Scroll Top
P049409-812103

EC - Audiovisual Service

EC - Audiovisual Service

Szybki internet w Polsce różnice regionalne

Na koniec 2021 r. dostęp do internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 mb/s miało w Polsce 80,1 proc. gospodarstw domowych; po realizacji wszystkich inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa udział ten ma wzrosnąć do 84 proc.

Najlepiej sytuacja wygląda w woj.: śląskim i małopolskim, najgorzej w podlaskim.

W Polsce unijne dofinansowanie na tworzenie infrastruktury szerokopasmowego internetu prowadzone było w ostatniej perspektywie finansowej (2014-2020) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do sieci o wysokich przepustowościach. Zaplanowane na ten cel środki wynosiły ponad 1 mld 223 mln euro.

Zgodnie z założeniami projektowymi, infrastruktura tworzona w trakcie realizacji powinna umożliwiać osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s. Ponadto beneficjenci byli zobowiązani podłączyć do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s jednostki oświatowe, a także jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP) i gminne ośrodki kultury. Beneficjentami programu byli przede wszystkim: przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Według raportu z realizacji programu, jaki zamieszczono na stronie ewaluacja.gov.pl, od roku 2013 do 2021 liczba gospodarstw w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, wzrosła o 26,02 punktu procentowego i osiągnęła wartość 78,16 proc., a na koniec roku – 80,1 proc.

W wyniku realizacji konkursów z POPC tzw. penetracja budynkowa zasięgami internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s zwiększy się dla całego kraju o 7 p.p. – z 59 na 66 proc. (penetracja budynkowa oznacza stosunek liczby budynków znajdujących się w zasięgu sieci o określonych do liczby wszystkich budynków na analizowanym obszarze).

Jak wynika z raportu, szczególnie niska dostępność internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s występuje w północnej części województwa mazowieckiego, środkowej części województwa pomorskiego oraz północnej części województwa podlaskiego.

Jeśli spojrzeć natomiast na poszczególne regiony, to w wyniku realizacji POPC największy wzrost penetracji budynkowej (do końca 2023 r.) nastąpić ma w województwach: świętokrzyskim (z 54 na 68 proc.), lubelskim (z 50 na 65 proc.) oraz opolskim (z 59 na 74 proc.).

Przy czym najwyższy poziom penetracji budynkowej osiągnięty zostanie na obszarze województw: małopolskiego i podkarpackiego (kolejno 82 i 80 proc.).

Jeśli chodzi zaś o internet stacjonarny o wyższej przepustowości (co najmniej 100 Mb/s), to największą dostępnością (pod względem penetracji budynkowej) cechują się województwa: małopolskie oraz śląskie. Istotne różnice w dostępności do usługi o takich parametrach występują na obszarze województwa mazowieckiego. W gminach skupionych wokół Warszawy penetracja zbliżona jest do 100 proc., podczas gdy w skupiskach gmin w północnej i południowej części województwa udział ten nie przekracza 5 proc.

W wyniku realizacji konkursów POPC poprawić ma się także – z 80 na 84 proc. – wskaźnik tzw. penetracji lokalowej internetem stacjonarny o przepustowości co najmniej 30 Mb/s czyli stosunek liczby wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach w zasięgu sieci min. 30 Mb/ do ogólnej liczby lokali mieszkalnych na analizowanym obszarze.

Największy wzrost w tej kategorii przewidziany jest w województwach: lubelskim (z 69 na 82 proc.) i świętokrzyskim (z 70 na 81 proc.), a najwyższe wartości w zakresie analizowanego wskaźnika powinny zostać osiągnięte (w 2023 r.) w województwach: śląskim i małopolskim (aż 91 proc.).

W przypadku penetracji lokalowej zasięgami internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zaobserwować można podobne zjawiska, jak w przypadku poprzednio analizowanej penetracji budynkowej. Ponownie więc stosunkowo najgorsza sytuacja dotyczy północnej i południowej części województwa mazowieckiego oraz województwa podlaskiego (z wyjątkiem jego wschodniej części).

Europejska Agenda Cyfrowa zakładała, że wszystkie gospodarstwa domowe w UE będą mogły korzystać z szybkich łączy o przepustowości, co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 r. Jednak wskaźnik ten osiągnęły jedynie Malta i Cypr.

Druga Europejska Agenda Cyfrowa obejmuje lata 2020–2030 zakłada w zakresie infrastruktury, że wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć łączność gigabitową, a wszystkie zaludnione obszary znajdować się w zasięgu sieci 5G.

W nowej perspektywie finansowej UE kontynuatorem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!