Scroll Top
ratusz końskowola odnowiony

Ratusz w Końskowoli, zrewitalizowany w ramach programu ,,Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”.
Fot. konskowola.info.pl

Ratusz w Końskowoli, zrewitalizowany w ramach programu ,,Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”.
Fot. konskowola.info.pl

W Lubelskiem odnowiono zabytki w ramach RPO

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na wsparcie finansowe projektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego przeznaczono ponad 50 mln euro ze środków UE. NIK zbadała ich wydatkowanie.

Wsparcie zdegradowanych obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, którego efekty w sferze społeczno-gospodarczej w sposób długotrwały wpływają na rozwój lokalnej społeczności i wzrost odwiedzających, jest jednym z kluczowych i niezbędnych elementów rozwoju regionu we współczesnej Europie – przypomina NIK.

NIK zbadała, czy finansowe wsparcie inwestycji w obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego z RPO WL na lata 2014-2020 było prawidłowe i przyczyniło się do osiągnięcia zakładanych efektów.

„W ocenie NIK dofinansowanie inwestycji przez Urząd Marszałkowski, zgodnie z celem wsparcia, przyczyniło się do zwiększenia dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Skontrolowane jednostki samorządowe osiągnęły zakładane cele projektów w zakresie polepszenia wartości użytkowej zdegradowanych obiektów gminnych oraz ich przeznaczenia na cele kulturalne i rekreacyjne. Wpłynęło to pozytywnie na rozwój lokalnych społeczności. Odnowiono obiekty zabytkowe (np. zabytkowy ratusz z 1775 r. i dworek z XIX wieku) i rozwinęła się działalność gminnych instytucji kultury. Dzięki zwiększeniu dostępności, nastąpił w nich wzrost liczby odwiedzin, na który nie wpłynęła w sposób istotny pandemia COVID-19” – to najważniejsze podsumowanie NIK wyników tej kontroli.

NIK zwraca uwagę, że dofinansowano mniejsze instytucje kultury i obiekty o znaczeniu przede wszystkim lokalnym.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prawidłowo przygotował zasady udzielenia dofinansowania, prawidłowo egzekwował umowy i monitorował postęp realizacji projektów.

„Na koniec czerwca 2022 r. odnotowano wysoki wskaźnik zakontraktowania środków 98,9%, jak również wykorzystano 81,9% alokacji, wynoszącej 51,7 mln euro. Stwierdzono jednak, że wyboru projektów dokonano w sposób niewystarczająco rzetelny. Dotyczyło to sprawowanego nadzoru, opracowania dokumentacji konkursowych, dokonywania oceny wniosków, a także dokumentowania ich negatywnej oceny” – podano.

I chociaż wsparciem objęto więcej obiektów, niż pierwotnie zakładano, rozpoznane potrzeby województwa w tym zakresie są nadal znaczne i nie zostały w pełni zaspokojone w perspektywie finansowej 2014-2020. NIK przygotowała i przedstawiła wnioski, które mają na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu wsparcia w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Posty powiązane

error: Content is protected !!