Scroll Top
śmieci worek segregacja

Czy opłaty za wywóz śmieci są pobierane prawidłowo?
Fot. kalhh z Pixabay

Czy opłaty za wywóz śmieci są pobierane prawidłowo?
Fot. kalhh z Pixabay

„Zanieczyszczający płaci” jeśli gmina o nim wie

NIK sprawdziła prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wybranych gminach województwa mazowieckiego. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w wymiarze finansowym wyniosły 4 687 624 zł.

Skontrolowano gminy: Ostrołęka, Wyszków, Radzymin, Sochaczew, Zielonka, Halinów, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Góra Kalwaria i Grójec.

Tylko w dwóch skontrolowanych gminach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W pozostałych:

– przewlekle egzekwowano deklaracje o wysokości opłaty

– nieprawidłowo i nieskutecznie prowadzono postępowania wobec osób zalegających z opłatami

–  w żadnym z kontrolowanych urzędów nie posiadano kompletnych informacji o liczbie właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty. W konsekwencji nie dysponowano wiedzą, czy wszyscy zobowiązani ponoszą ww. opłatę i we właściwej wysokości.

90% skontrolowanych gmin stosowało metodę naliczania opłaty „od mieszkańca”. Metoda ta jest najbardziej obciążona ryzykiem nieobjęcia opłatami wszystkich mieszkańców – wskazuje NIK i podaje, że wg danych Regionalnej Izby Obrachunkowej liczba mieszkańców zgłoszona do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi bywa niższa przeciętnie o ok. 16% od faktycznej liczby mieszkańców wynikającej z danych GUS, co powoduje zaniżone wpływy z opłat do systemu.

„Wszystkie skontrolowane jednostki niewystarczająco skutecznie działały na rzecz wyegzekwowania należności z tytułu omawianych opłat. Wysokość zaległości nie została zmniejszona i miała charakter trwale nieściągalny. Przeprowadzone na ustalonej próbie 203 postępowań badania wykazały, że skuteczność ściągalności zaległych opłat wynosiła od 2% do 47%” – podaje NIK.

Zdecydowana większość kontrolowanych gmin (9 w roku 2020, 8 w roku 2021) nie zrównoważyła całkowitych kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodami z tytułu opłat. Łączny deficyt skontrolowanych gmin wyniósł prawie 41 mln zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!