Scroll Top
gmina woda studnia

Do obowiązków gminy należy zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Do obowiązków gminy należy zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Zaopatrzenie w wodę jest obowiązkiem gminy

Gmina nie może odmawiać wykonania obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców – stwierdza RPO.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podnosi się, że skoro do obowiązków gminy należy zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i jest to jej zadanie własne,  to gmina nie może zaniechać wykonywania tego obowiązku ani przerzucać go na inne podmioty. Czyniąc tak, faktycznie przestaje wykonywać swoje ustawowe obowiązki, co w świetle prawa oznacza, że organy gminy działają niezgodnie z prawem – podaje Rzecznik Praw Obywatelskich i interweniuje w sprawie mieszkańców przysiółka w woj. małopolskim, pozbawionych dostępu do wody zdatnej do picia.

Mieszkańcy wystąpili do RPO skarżąc się, że do ich domów nie doprowadzono sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo wodociągowe nie dostarcza im wody zdatnej do picia, mimo że studnie, z których czerpana jest woda, wysychają w związku z działalnością pobliskiej żwirowni. A woda w nich nie spełnia wymagań mikrobiologicznych.

RPO oparł się w tej interwencji na wydawanych wyrokach stwierdzających, że „mieszkańcy gminy mają prawo oczekiwać, że gmina, jeżeli nie zorganizowała zbiorowego zaopatrzenia, to przyczyni się chociaż do tego, że woda, z której korzystają, będzie odpowiedniej jakości i będzie odpowiadała wymaganiom higieniczno-zdrowotnym. Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie pozwalają sprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy traktować jako ich sprawy prywatnej. Organy samorządu nie mają prawa odmawiać wykonywania swych obowiązków wynikających z ustaw i przerzucać ich na mieszkańców gminy. Narusza to  art. 7 Konstytucji RP, który określa granice prawa w jakich mają działać organy władzy publicznej, do których bez wątpienia należą również organy gminy.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!