Scroll Top
pociąg dworzec śnieg

Rząd przeznacza większe środki na rozwój kolei
Fot. 12019 z Pixabay

Rząd przeznacza większe środki na rozwój kolei
Fot. 12019 z Pixabay

Zmiany w Krajowym Programie Kolejowym oraz finansowaniu przewozów kolejowych

Ministerstwo Infrastruktury informuje o przyjęciu 14 listopada 2023 r. przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Jednocześnie dokonano zmian w uchwale dotyczącej finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym. Oba dokumenty zostały przedłożone przez Ministra Infrastruktury.

– Podjęte dzisiaj przez rząd bardzo ważne decyzje o aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego oraz o zwiększeniu środków na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich są wyrazem naszej konsekwencji w budowaniu od 2015 roku bezpiecznej, komfortowej i punktualnej polskiej kolei – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zmiany w Krajowym Programie Kolejowym

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) związana jest m.in. z koniecznością przesunięcia 1,3 mld zł środków budżetu państwa na “Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”. Jednocześnie planowane jest dokapitalizowane PKP Polskie Linie Kolejowe SA w 2024 r. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach KPK.

Dodatkowo aktualizacja KPK uwzględnia rozstrzygnięcie wyników drugiego konkursu CEF2 Transport w perspektywie 2021-2027, gdzie została zwiększona pula środków UE o kwotę ponad 3 mld zł, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków z budżetu państwa.

Większe środki na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych

Rząd zdecydował się również zwiększyć środki na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030. Głównym celem jest podniesienie rekompensaty w ramach umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartej między Ministrem Infrastruktury a PKP Intercity SA.

Zaproponowane rozwiązania obejmują zwiększenie dofinansowania dla PKP Intercity o 6,5 mld zł w latach 2024–2030, z czego początkowa kwota w 2024 roku będzie wynosić 603 mln zł. Działanie to ma na celu zarówno utrzymanie, jak i poprawę dostępności komunikacyjnej różnych regionów poprzez zapewnienie i rozwój siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych obejmujących całą Polskę.

– Brak dodatkowego wsparcia finansowego mógłby znacząco wpłynąć na ograniczenie liczby kolejowych połączeń międzymiastowych, a to z kolei do wzrostu problemów z wykluczeniem komunikacyjnym w transporcie kolejowym – podkreślił minister A. Adamczyk.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!