Scroll Top
drewno

Liczba czynów, które będą stanowić przestępstwo, wzrośnie z 9 do 20. Nowe przestępstwa obejmują nielegalny handel drewnem, nielegalny recykling zanieczyszczających części statków oraz poważne naruszenia przepisów dotyczących chemikaliów.
Fot. Pexels z Pixabay

Liczba czynów, które będą stanowić przestępstwo, wzrośnie z 9 do 20. Nowe przestępstwa obejmują nielegalny handel drewnem, nielegalny recykling zanieczyszczających części statków oraz poważne naruszenia przepisów dotyczących chemikaliów.
Fot. Pexels z Pixabay

Zatwierdzone przepisy przewidujące surowsze sankcje i rozszerzony wykaz przestępstw środowiskowych

Rada UE przyjęła dziś dyrektywę o ochronie środowiska poprzez prawo karne. Akt ma poprawić wykrywanie i ściganie przestępstw przeciwko środowisku.

Dyrektywa ustanawia ogólnounijne normy minimalne dotyczące definicji przestępstw i sankcji. Zastępuje poprzedni akt z 2008 r.

Dyrektywa będzie miała zastosowanie wyłącznie do przestępstw popełnionych w UE. Państwa członkowskie mogą jednak zdecydować się na rozszerzenie zakresu swojej jurysdykcji na przestępstwa popełnione poza ich terytorium.

Rozszerzony wykaz przestępstw

Liczba czynów, które będą stanowić przestępstwo, wzrośnie z 9 do 20. Nowe przestępstwa obejmują nielegalny handel drewnem, nielegalny recykling zanieczyszczających części statków oraz poważne naruszenia przepisów dotyczących chemikaliów.

Nowa dyrektywa wprowadza również klauzulę „przestępstwa kwalifikowanego”, która ma zastosowanie, gdy przestępstwo, o którym mowa w dyrektywie, zostało popełnione umyślnie i powoduje zniszczenie lub nieodwracalną lub długotrwałą szkodę w środowisku.

Sankcje i kary

Przestępstwa umyślne, które powodują śmierć osoby, podlegają karze pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej dziesięciu lat (państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu jeszcze surowszych sankcji w swoim ustawodawstwie krajowym). Inne przestępstwa skutkują pozbawieniem wolności do pięciu lat. Maksymalna kara pozbawienia wolności za przestępstwa kwalifikowane wynosi co najmniej osiem lat.

W przypadku firm grzywny będą wynosić co najmniej 5% całkowitego światowego obrotu w przypadku najpoważniejszych przestępstw lub alternatywnie 40 mln EUR. W przypadku wszystkich pozostałych przestępstw maksymalna grzywna będzie wynosić co najmniej 3% obrotu lub alternatywnie 24 mln EUR.

Państwa członkowskie będą musiały dopilnować, aby osoby fizyczne i firmy mogły zostać ukarane dodatkowymi środkami, takimi jak zobowiązanie sprawcy do przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego lub naprawienia szkód, wykluczenie ich z dostępu do finansowania publicznego lub cofnięcie zezwoleń lub upoważnień.

Państwa członkowskie mają dwa lata od wejścia w życie dyrektywy na dostosowanie do niej przepisów krajowych.

 

Źródło informacji: Komunikat prasowy Rady UE

error: Content is protected !!