Scroll Top
banknoty

Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 39,1 proc. w 2023 r., a następnie wzrośnie do 42,5 proc. w 2024 r.
Fot. Adam Górka z Pixabay

Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 39,1 proc. w 2023 r., a następnie wzrośnie do 42,5 proc. w 2024 r.
Fot. Adam Górka z Pixabay

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2024 r.

W przyszłym roku polityka finansowa rządu będzie koncentrować się na wzmacnianiu potencjału polskiej gospodarki oraz realizacji obietnic, które złożył premier Donald Tusk.

Wykonanie budżetu państwa będzie odbywać się przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego. W przyszłym roku wzrost PKB ma osiągnąć poziom 3 proc.

Rada Ministrów przyjęła dziś:

 • projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024;
 • projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem autopoprawki do autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024;
 • Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027 wraz z aktualizacją;
 • Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2024–2026;
 • uchwałę w sprawie zobowiązania Ministra Infrastruktury do wdrożenia procedury umożliwiającej zaprzestanie stosowania opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń od niektórych rodzajów pojazdów samochodowych wraz z uchwałą w sprawie przyznania Ministrowi Infrastruktury środków finansowych z przeznaczaniem na pokrycie zmniejszonych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego w związku z wdrożeniem procedury umożliwiającej zaprzestanie stosowania opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń od niektórych rodzajów pojazdów samochodowych;
 • uchwałę w sprawie reprezentacji interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach finansowych: Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju, Międzynarodowej Korporacji Finansowej oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

W 2024 r. polityka finansowa rządu będzie koncentrować się na wzmacnianiu potencjału polskiej gospodarki oraz realizacji obietnic, które złożył premier Donald Tusk. Wykonanie budżetu państwa będzie odbywać się przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego. W przyszłym roku wzrost PKB ma osiągnąć poziom 3 proc.

Najważniejsze rozwiązania

W 2024 r. rząd przeznaczy środki m.in. na:

 • wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33 proc.;
 • zwiększenie o ponad 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich o 30 proc.;
 • wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe); wzrosną także wynagrodzenia pracowników ZUS i KRUS; podwyżkę wkalkulowano również w dotacje dla jednostek pozabudżetowych, takich jak agencje wykonawcze czy niektóre państwowe osoby prawne;
 • realizację programu „Aktywny rodzic”, czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka;
 • finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa – 500 mln zł;
 • finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 10 mln zł, a także środki na naukę języka śląskiego;
 • odblokowanie wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów.

 

Jednocześnie rząd zabezpieczył środki na kontynuację dotychczasowych działań, które dotyczą polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności na:

 • realizację programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia na dzieci wzrośnie do 800 zł (rząd zaplanował na ten cel 63,7 mld zł);
 • realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, który przysługuje, co do zasady, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia oraz realizację dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (na ten cel przeznaczono łącznie 2,6 mld zł);
 • podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku, gdy inflacja przekroczy 5 proc.;
 • wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.;
 • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości, która odpowiada co najmniej kwocie najniższej emerytury;
 • realizację od 2024 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób – 3,8 mld zł;
 • zabezpieczenie środków na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.

Kontynuowane będzie czasowe stosowanie stawek obniżonych:

 • do 31 marca 2024 r. – obniżenie stawki VAT z 5 proc. do 0 proc. dla żywności oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych;
 • 8 proc. – dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

Główne założenia budżetu

Dochody budżetu państwa w 2024 r. mają wynieść ok. 682 mld zł.

Wydatki powinny ukształtować się na poziomie ok. 866 mld zł.

Deficyt budżetu państwa ma wynieść 184 mld zł.

Dane makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto – w 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0 proc. Wpływ na to będzie miało zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej oraz wzrost inwestycji.

Spożycie prywatne – w 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej oraz waloryzacją świadczenia „500+” do 800 zł, dynamika spożycia prywatnego osiągnie poziom 3,3 proc.

Inwestycje – w 2024 r. inwestycje ogółem zwiększą się o 4,4 proc.

Eksport i import – w 2024 r., wraz z poprawą dynamiki popytu zagranicznego, wzrost eksportu wyniesie 3,6 proc. Natomiast import powinien ukształtować się na poziomie 3,9 proc.

Stopa bezrobocia – oczekuje się, że w 2024 r., ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2 proc. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec roku 5,2 proc.

Przeciętne wynagrodzenie – prognozuje się, że w 2024 r. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 9,8 proc.

Inflacja – oczekuje się, że w 2024 r. inflacja wyniesie 6,6 proc. Jej poziom będzie zależał m.in. od zmian cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych.

Pozostałe dane

Prognozuje się, że w 2024 r. deficyt sektora GG (general government) wyniesie 5,1 proc. PKB.

Jest to poziom powyżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która została określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na poziomie 3 proc. PKB. Dlatego w projekcie założony został wysiłek strukturalny 0,5 proc. PKB, który wymagany jest przez unijne reguły w przypadku przekroczenia przez deficyt progu 3 proc. PKB.

Prognozowany poziom deficytu jest również zgodny z krajowymi regułami fiskalnymi, w szczególności ze stabilizującą regułą wydatkową, która wyznacza maksymalny limit wydatków dla niemal całości sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 49,3 proc. na koniec 2023 r. i 54,2 proc. na koniec 2024 r., tj. poniżej wartości referencyjnej, która zawarta jest w traktacie o funkcjonowaniu UE na poziomie 60 proc.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 39,1 proc. w 2023 r., a następnie wzrośnie do 42,5 proc. w 2024 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc., który określony jest w ustawie o finansach publicznych.

 

Źródło informacji: gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!