Scroll Top
banknoty

Oszczędności w wydatkowaniu budżetu na Rolnictwo i rozwój wsi – 1,6 mld zł.
Fot. pasja1000 z Pixabay

Oszczędności w wydatkowaniu budżetu na Rolnictwo i rozwój wsi – 1,6 mld zł.
Fot. pasja1000 z Pixabay

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2023 r.

Deficyt budżetu państwa stanowił ok. 2,5% w stosunku do PKB na rok 2023.

Ministerstwo Finansów informuje: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. (po nowelizacji) wyniosło:

 • dochody 574,1 mld zł, tj. 95,5%
 • wydatki 659,7 mld zł, tj. 95,1%
 • deficyt 85,6 mld zł, tj. 93,0%.

Deficyt budżetu państwa stanowił ok. 2,5% w stosunku do PKB na rok 2023.

Dochody budżetu państwa w 2023 r.

W 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 574,1 mld zł i były wyższe o 69,3 mld zł (tj. 13,7%) w porównaniu do roku 2022.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 506,9 mld zł i były wyższe w stosunku do roku 2022 o ok. 41,4 mld zł (tj. 8,9%), w tym:

 • dochody z podatku VAT wyniosły 244,3 mld zł i były wyższe o ok. 13,9 mld zł (tj. 6,0%) w stosunku do roku 2022,
 • dochody z podatku akcyzowego wyniosły 84,8 mld zł i były wyższe o ok. 5,0 mld zł (tj. 6,3%) w stosunku do roku 2022,
 • dochody z podatku PIT wyniosły 91,7 mld zł i były wyższe o ok. 23,6 mld zł (tj. 34,6%) w stosunku do roku 2022,
 • dochody z podatku CIT wyniosły 67,9 mld zł i były niższe o ok. 2,3 mld zł (tj. 3,2%) w stosunku do roku 2022.

W 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 63,8 mld zł i było wyższe o ok. 27,0 mld zł (tj. 73,4%) w stosunku do wykonania w roku 2022. Dużo wyższe wpływy niepodatkowe w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. wynikają głównie z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W 2022 r. dochody uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji podlegały przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wydatki budżetu państwa w 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2023 r. wyniosło 659,7 mld zł tj. 95,1% planu, jednocześnie było wyższe o ok. 142,3 mld zł (tj. o 27,5%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (w 2022 r. 517,4 mld zł, tj. 99,1% planu).

W 2023 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 105,4 mld zł tj. 96,4% planu,
 • Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 99,7 mld zł tj. 100,0% planu,
 • Obrona Narodowa – w wysokości 97,1 mld zł tj. 100,0% planu,
 • Obsługa Długu Skarbu Państwa – w wysokości 61,7 mld zł tj. 99,5% planu, w nowelizacji budżetu plan został obniżony z 66 mld zł do 62 mld zł,
 • Budżety Wojewodów – w wysokości 43,4 mld zł tj. 97,5% planu.

Najwyższe oszczędności w stosunku do planu na 2023 r. w łącznej kwocie ok. 33,7 mld zł odnotowano w zakresie:

 • Rezerw celowych – 18,7 mld zł (w tym: poz. 8 rezerw Projekty UE – 5,3 mld zł, poz. 36 Programy poręczeniowo -gwarancyjne – 3,7 mld, 72 -Zwalczanie skutków konfliktu zbrojnego na Ukrainie – 2,1 mld zł),
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 4,0 mld zł,
 • Środków własnych Unii Europejskiej – 2,8 mld zł,
 • Rolnictwa i rozwoju wsi – 1,6 mld zł,
 • Budżetów wojewodów – 1,1 mld zł,
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 1,0 mld zł.

W 2023 r. wpłata środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosła 5,0 mld zł. Wpłata nastąpiła na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska i zabezpieczyła potrzeby wynikające z ustaw przyjętych w 2022 i w trakcie 2023 roku wchodzących w skład tzw. tarczy energetycznej, służące – zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu i Środowiska, między innymi przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym pandemii COVID-19. Wpłata miała na celu umożliwienie sfinansowania wniosków złożonych w miesiącach listopad-grudzień. Wpłata z budżetu państwa do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. wynosiła 11,7 mld zł.

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!