Scroll Top
pociąg train-g47a8e0acf_1920

Szacowana wartość pięciu inwestycji na Lubelszczyźnie to prawie 3,5 mld zł
Fot. Freddy z Pixabay

Szacowana wartość pięciu inwestycji na Lubelszczyźnie to prawie 3,5 mld zł
Fot. Freddy z Pixabay

MI: Dzięki Kolei Plus mieszkańcy Lubelszczyzny zyskają lepszy dostęp do kolei

Ministerstwo Infrastruktury informuje w komunikacie:

8 listopada 2022 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Andrzej Bittel uczestniczyli w podpisaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego umów na realizację projektów z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Szacowana wartość pięciu inwestycji na Lubelszczyźnie to prawie 3,5 mld zł.

– Dzisiejsze podpisanie umów w ramach Programu Kolej Plus świadczy o tym, że dotrzymujemy słowa. Z taką samą determinacją z jaką realizowaliśmy inwestycje drogowe w województwie lubelskim, będziemy również prowadzić inwestycje kolejowe – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dzięki konsekwentnej rozbudowie sieci dróg oraz takim programom jak Kolej Plus likwidujemy wykluczenie komunikacyjne na Lubelszczyźnie – stwierdził wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu Andrzej Bittel.

Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w Kraśniku

W ramach inwestycji o szacowanej wartości ok. 906 mln zł planowana jest budowa 18 km linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski oraz ok. 12 km jednotorowej linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto – Kraśnik. Obie trasy zostaną zelektryfikowane, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać ciche, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych. Mieszkańcy południowej Lubelszczyzny zyskają szybkie i wygodne połączenia kolejowe ze stolicą regionu. Czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem szacowany jest na ok. 52 min, a między Biłgorajem a Lublinem na ok.1,5 h. Projekt przewiduje budowę ok. 15 stacji i przystanków, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dodatkowo w ramach inwestycji powstanie także studium projektowo-techniczne dla budowy oraz elektryfikacji 35 km jednotorowej linii kolejowej Janów Lubelski – Biłgoraj.

Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/KWK Bogdanka

Połączenie kolejowe Łęcznej z Lublinem zapewni budowa nowej, zelektryfikowanej linii kolejowej Lublin Lotnisko – Łęczna. Mieszkańcy zyskają wygodny dojazd do stolicy województwa w około 39 minut. Budowa linii pozwoli również na poprawę warunków przewozów towarowych – nowa linia obejmuje także odcinek od Łęcznej do kopalni węgla kamiennego w Bogdance. Łącznie w ramach projektu powstanie 25 km jednotorowej linii. Pociągi zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach: Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna, Stara Wieś, Turowola, Puchaczów, Bogdanka. Szacowana wartość projektu to ok. 736 mln zł.

Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie

Również mieszkańcy Włodawy dojadą pociągiem do Lublina. Projekt o szacowanej wartości ponad 500 mln zł obejmuje modernizację ok. 41 km linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Okuninka Białe oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. Pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. Czas przejazdu między Włodawą a Chełmem wyniesie ok. 53 min. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin

Kolejna umowa, o szacowanej wartości ok. 378 mln zł, przewiduje w ramach Programu Kolej Plus elektryfikację linii Łuków – Lublin Północny. Przewoźnicy będą mogli wykorzystać nowoczesne, ekologiczne pociągi i przygotować atrakcyjną ofertę podróży. Znacznemu usprawnieniu ulegną również podróże do Warszawy. Nie będzie konieczności wymieniania lokomotyw ze spalinowych na elektryczne, co wpłynie na sprawniejsze i krótsze podróże do stolicy.

Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada

Szybsze i sprawniejsze podróże koleją między Zamościem a Lublinem zapewni modernizacja i elektryfikacja linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zamość Szopinek oraz odbudowa i elektryfikacja łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada. Czas przejazdu na trasie Zamość Wschód – Rejowiec – Lublin Główny wyniesie około 1h 54 min (ze wszystkimi postojami) – obecnie czas przejazdu na tej trasie to ok. 2h 15 min. Umowa o szacowanej wartości 926 mln zł przewiduje również modernizację 10 stacji i przystanków: Zagrody Kościół, Krasnystaw Fabryczny, Krasnystaw Miasto, Wólka Orłowska, Izbica, Tarzymiechy, Krzak, Złojec, Mokre, Zamość oraz budowę 2 nowych przystanków – Bzite i Zawada Wschodnia. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zapewnią one komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.

34 projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w województwie śląskim, po pięć w województwie lubelskim i wielkopolskim, po cztery w województwie małopolskim oraz mazowieckim, trzy w województwie dolnośląskim, dwa w województwie łódzkim, po jednym w województwie: lubuskim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim. Województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu, na inwestycje kolejowe trafi tu ok. 3,5 mld zł.

Wybrane do realizacji projekty obejmują wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

* 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

* 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

* 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

* 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

* zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych;

* przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;

* zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP PLK SA.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!