Scroll Top
euro

Już w kwietniu ruszą nabory na pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) skierowane do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES).
Fot. Paweł Szymczuk z Pixabay

Już w kwietniu ruszą nabory na pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) skierowane do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES).
Fot. Paweł Szymczuk z Pixabay

MFiPR: Blisko 1,2 mld na nowe pożyczki w ramach FERS

Już w kwietniu ruszą nabory na pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) skierowane do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Podpisane umowy to kolejny, dobry przykład współpracy między administracją rządową a przedsiębiorcami i osobami prywatnymi. W ten sposób Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera Polki i Polaków w ich dalszym rozwoju. To kolejny krok na drodze do przyspieszenia rozwoju społecznego i przedsiębiorczości w naszym kraju – mówiła wiceministra Monika Sikora podczas konferencji inaugurującej nowe pożyczki BGK w ramach FERS.

Blisko 1,2 mld zł na nowe pożyczki w ramach FERS

Już w kwietniu ruszą nabory na pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) skierowane do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ci pierwsi będą mogli sfinansować udział w różnych formach kształcenia i zdobyć kapitał na start biznesu, a PESy rozwinąć swoją działalność.

– Pożyczki to efektywny sposób wykorzystania Funduszy Europejskich. Podpisane dziś umowy pozwalają wykonać milowy krok w kierunku udostępnienia pożyczek osobom prywatnym i przedsiębiorcom. Chcemy wspierać pracowników i przedsiębiorców. To kluczowe z punktu widzenia strategicznych interesów Polski. Mamy bardzo pozytywne doświadczenia związane z oferowaniem instrumentów finansowych, których celem był rozwój podmiotów ekonomii społecznej, promocja kształcenia oraz wsparcie samozatrudnienia dla osób pozostających bez pracy – mówiła wiceministra Monika Sikora.

Łącznie na wszystkie instrumenty finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego + przeznaczymy niemal 1,2 mld zł, co stanowi ponad 400 procent funduszy przeznaczonych na ten cel w poprzednich 7 latach.

– Naszym celem w ramach programu FERS jest rozbudowanie tych funduszy, tak aby więcej przedsiębiorstw społecznych czy osób pragnących otworzyć własny biznes miało dostęp do taniego finansowania. Dotacje unijne to również inwestycje w kapitał ludzki – dodała podsekretarz stanu.

W FERS wdrażane są instrumenty zwrotne, które dotyczą następujących obszarów: samozatrudnienie, kształcenie ustawiczne osób dorosłych, ekonomia społeczna, dostępność.

Wszystkie instrumenty finansowe są wdrażane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który działa samodzielnie lub poprzez pośredników finansowych.

Pożyczki na samozatrudnienie

To pierwszy z czterech, planowanych w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, instrumentów finansowych dotyczący pożyczek. Założenia projektu przewidują uruchomienie wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek na podjęcie samozatrudnienia.

Na projekt przeznaczono 674 mln zł, które będą stanowić dokapitalizowanie realizowanego z powodzeniem już od kilku lat Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Dzięki środkom EFS+ znacznie zwiększy się zasięg tego Programu, wsparciem zostanie objęta szersza grupa docelowa niż dotychczas, m.in. o pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się osoby pracujące o niższych dochodach.

W projekcie planuje się udzielenie 6 900 osobom pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej.

Europejskie pożyczki na kształcenie

Pożyczka na kształcenie skierowana jest do osób pełnoletnich, które mieszkają w Polsce i chcą się dokształcić lub przebranżowić. Wsparcie jest odpowiedzią na zmiany i zapotrzebowanie rynku pracy na nowe kompetencje, zmiany ścieżki kariery zawodowej i mobilność zawodową. Wartość projektu to blisko 236 mln zł.

W projekcie planuje się udzielenie ponad 16 tys. pożyczek na podnoszenie kompetencji przez osoby dorosłe. Założeniem jest, że pożyczki będą udzielane osobom dorosłym, które będą chciały podnieść swoje kompetencje z własnej inicjatywy. Pożyczkę można przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia.

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą przeznaczyć pożyczki na start lub rozwój prowadzonej działalności. Wartość projektu to prawie 180 mln zł.

W ramach projektu planowane jest sfinansowanie 831 inwestycji dla podmiotów ekonomii społecznej – PES (pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe). Jednocześnie planowanym rezultatem jest utworzenie 831 miejsc pracy w PES.

W ramach projektu przewiduje się zarówno pożyczki na start dla PES jak i pożyczki na rozwój. Dodatkowo, dla bardziej rozwiniętych podmiotów, planujących realizację większych inwestycji będzie istniała możliwość ubiegania się o inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe.

Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność

Celem realizacji projektu jest zapewnienie finansowania dla przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć dostępność prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W ramach projektu planuje się udzielenie 750 pożyczek na poprawę dostępności. Wartość projektu to 73 mln zł.

W ramach projektu uruchomimy instrument zwrotny w formie pożyczki na dostępność z możliwością umorzenia części kapitału. Inwestycje finansowane z pożyczek będą miały na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!