Scroll Top
banknoty polskie

Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12,0%, a w następnym roku 6,6%
Fot. Fz z Pixabay

Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12,0%, a w następnym roku 6,6%
Fot. Fz z Pixabay

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024

W przyszłym roku wzrost gospodarczy będzie solidny, wyniesie 3,0%.

Ministerstwo Finansów informuje:

  • Polityka gospodarcza rządu będzie nakierowana na wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę, przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego oraz uwzględnieniu wytycznych instytucji UE.
  • W 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0%.
  • Założenia makroekonomiczne są spójne z przesłaną do Komisji Europejskiej Aktualizacją Programu Konwergencji, jednak z uwzględnieniem wpływu podwyższenia świadczenia „500+” do „800+” na gospodarkę.

– W pierwszej połowie tego roku polska gospodarka znalazła się w okresie spowolnienia, ale w najbliższych miesiącach, wraz z opadającą wyraźnie inflacją, dynamika wzrostu gospodarczego ponownie przyspieszy. W przyszłym roku wzrost gospodarczy będzie solidny, według naszej prognozy wyniesie 3,0%. Ożywienie gospodarki będzie wspierane m.in. przez znaczny wzrost inwestycji publicznych, w tym w zdolności obronne kraju, oraz wzrost dochodów gospodarstw domowych wynikający z podwyższenia świadczenia „500+” do „800+” – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Założenia makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto

W 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023 r. będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5%, a w 2024 r. wzrośnie o 1,1%. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy, która jest efektem procesów demograficznych.

Stopa bezrobocia

W 2023 r. oczekiwany jest niewielki wzrost stopy bezrobocia do 5,5% na koniec roku i jej spadek na koniec 2024 r. do 5,3%.

Wzrost wynagrodzeń

Prognozujemy, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 11,9%, a w 2024 r. 9,7%.

Eksport i import

W 2023 r. realne tempo wzrostu eksportu wyniesie 1,7%. W 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na rynkach eksportowych, wzrost ten wyniesie 3,9%. Z kolei realny import w 2023 r. zmniejszy się o 0,3%, przede wszystkim w efekcie spadku popytu krajowego. W 2024 r. import będzie rósł w tempie zbliżonym do eksportu (3,8%). W rezultacie, wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie 1,2 pkt. proc. w 2023 r. oraz 0,2 pkt. proc. w 2024 r. W efekcie, saldo obrotów bieżących w relacji do PKB zmieni się z -3,0% PKB w 2022 r. do -1,0% PKB w 2023 r. oraz -0,5% PKB w 2024 r.

Inflacja

Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12,0%, a w następnym roku 6,6%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz restrykcyjna polityka pieniężna.

Inwestycje

W 2023 r. realny wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 1,1%. W 2024 r. nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć o 4,4%. Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także oczekiwany przez rynek spadający koszt kapitału. W najbliższych latach przewidywany jest także wyraźny wzrost inwestycji publicznych, w tym zwiększenie zdolności obronnych kraju.

 

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!