Scroll Top
prom

Dokonano podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r.
Fot. DanaTentis z Pixabay

Dokonano podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r.
Fot. DanaTentis z Pixabay

MI: Dofinansowanie zadań samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r.

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok.

W 2024 r. dofinansowanie o łącznej wartości 302,7 mln zł uzyska 101 jednostek samorządu terytorialnego – 14 województw, 32 miasta na prawach powiatu oraz 55 powiatów.

Rezerwa subwencji ogólnej tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki rezerwy przeznacza się na dofinansowanie:

– inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

– utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,

– remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, po analizie i weryfikacji wniosków, przedstawiły wspólne stanowisko w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. Zaproponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

 

Źródło informacji: Ministerstwo infrastruktury; PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!