Scroll Top
soil-ged9599b1e_1920

Niezbędne są dokładne informacje o uprawianej glebie
Fot. Jing z Pixabay

Niezbędne są dokładne informacje o uprawianej glebie
Fot. Jing z Pixabay

Gleba to podstawa

Ekoschematy, rolnictwo precyzyjne i Zielony Ład wymagają wiedzy o glebie. Czy Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wie o niej wszystko?

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza ma 17 okręgowych stacji, które prowadzą agrochemiczną obsługę rolnictwa w Polsce. Zatrudnienie w tych jednostkach wynosi 510 etatów, w tym w działach laboratoryjnych pracuje ok. 230 osób, a w działach agrochemicznych obsługi rolnictwa – 160 osób. Przeciętne wynagrodzenie to ok. 5 tysięcy 13 zł brutto. Takie informacje o działalności KSCh-R przekazał podczas niedawnych obrad senackiej Komisji Rolnictwa wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Najważniejsze realizowane zadnia to: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie badań produktów nawozowych Unii Europejskiej; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod powierzchnią terenu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrotechnicznej obsługi rolnictwa powierzonych przez stację.

– Głównym zadaniem realizowanym przez stacje są badania gleb na potrzeby optymalizacji nawożenia, obejmujące oznaczenie stopnia zakwaszenia oraz zawartości podstawowych składników pokarmowych roślin w glebie – fosforu, potasu i magnezu – prowadzone corocznie na obszarze blisko 1 miliona ha użytków rolnych – mówił wiceminister. – Na podstawie badań wydawane są wyceny, zalecenia oraz prowadzone jest doradztwo nawozowe, również w formie internetowej. Prowadzone są także badania: pod kątem zawartości przyswajalnych form podstawowych mikroelementów – gleb, ziemi, podłoży ogrodniczych; jakości nawozów azotowych, fosforowych, potasowych, wapniowych, wieloskładnikowych oraz środków wspomagających uprawę roślin – na podstawie porozumienia zawartego z głównym inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa; badania materiału roślinnego. W ramach zadań wynikających z przepisów dyrektywy azotanowej prowadzony jest monitoring azotu mineralnego w glebach, monitoring fosforu w glebach oraz monitoring azotu azotanowego w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią terenu. Stacje są zobligowane do opiniowania planów nawożenia azotem na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Od 2019 roku w ramach realizacji programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” stacje przyjęły ponad 53 tysiące wniosków na kwotę 192 milionów 887 tysięcy 306 zł.

A co zaplanowano na obecny rok? Wiceminister tak o tym mówił:

– Działania przewidziane do realizacji w roku 2023 będą obejmowały: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz działalność szkoleniową i informacyjną – jako rutynowe działania realizowane na potrzeby doradztwa nawozowego; realizację badań monitoringowych; opiniowanie planów nawożenia azotem; realizację zadań na potrzeby organów administracji rządowej; realizację zadań na podstawie art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – na podstawie rocznego planu ministerstwa rolnictwa; wykonywanie innych zadań powierzonych przez ministerstwo rolnictwa, w tym programu wapnowania gleb; wdrożenie do praktyki wskaźnika w ramach aplikacji INTER-NAW; udział w programie „Grunt to wiedza”, realizowanym z Grupą Azoty; współpracę z producentami nawozów w zakresie propagowania racjonalnych zasad nawożenia; współpracę z hodowcami zwierząt w celu upowszechniania zasad racjonalnego wykorzystywania nawozów naturalnych; badania kontrolne nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych na potrzeby PIORiN; współpracę z instytucjami resortowymi oraz innymi instytucjami – szkołami rolniczymi, uczelniami, agencjami rolnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami obsługującymi rolnictwo.

– Obecnie, przy wysokich cenach nawozów, warto jeszcze bardziej korzystać z wyników badań agrochemicznych. Każdy kilogram składnika nawozowego zaoszczędzony w wyniku badań agrochemicznych to jest korzyść dla rolnika. W przypadku większych gospodarstw, o większym areale naprawdę te kwoty urastają do bardzo dużych sum, które można przeznaczyć na inne cele – zachęcał dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie Wojciech Lipiński.

Posty powiązane

error: Content is protected !!