Scroll Top
dc710045-7c7d-4cbb-9196-24bd69ef1ad2

Konferencja prasowa po obradach: Janusz WOJCIECHOWSKI (Komisarz Europejski ds. Rolnictwa, KOMISJA EUROPEJSKA), Peter KULLGREN (Minister ds. Wsi, Szwecja)
Fot. Unia Europejska

Konferencja prasowa po obradach: Janusz WOJCIECHOWSKI (Komisarz Europejski ds. Rolnictwa, KOMISJA EUROPEJSKA), Peter KULLGREN (Minister ds. Wsi, Szwecja)
Fot. Unia Europejska

Główne wyniki Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 30 stycznia 2023 r.

Unijni ministrowie rolnictwa i rybołówstwa spotkali się 30 stycznia w Brukseli. Otrzymali prezentację prezydencji szwedzkiej na temat jej programu prac na to półrocze i wymienili poglądy na temat aktualnej sytuacji rynkowej, zwłaszcza w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wymienili również poglądy na temat możliwości biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

W ramach innych spraw ministrowie omówili środki wspierania dochodów, potrzebę strategicznego podejścia do sektora rolno-spożywczego UE w świetle wojny na Ukrainie, a także wpływ importu produktów rolnych z Ukrainy na rynki UE. Ponadto ministrowie omówili rewizję dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, rewizję przepisów dotyczących transportu zwierząt oraz dyrektywę Rady w sprawie miodu.

Sytuacja rynkowa

Ministrowie podsumowali sytuację rynkową w państwach członkowskich, zwłaszcza w świetle wojny Rosji z Ukrainą. Ponadto otrzymywali od Komisji informacje na temat najnowszych wydarzeń na rynkach rolnych. Podczas gdy ostatnie miesiące wykazały większą stabilność, ceny energii i środków produkcji pozostają wysokie, co osłabia rentowność i prowadzi do wysokich cen konsumpcyjnych. Ministrowie wymienili poglądy na temat możliwych działań, które pomogą złagodzić sytuację na Ukrainie w perspektywie krótko- i długoterminowej, i odnowili swoje zobowiązanie do dalszego ułatwiania i wzmacniania połączeń lądowych za pośrednictwem unijnych szlaków solidarności. Ministrowie uznali ponadto wpływ wojny na rynki UE i omówili środki wsparcia dla najbardziej dotkniętych sektorów, w tym ewentualne wykorzystanie rezerwy rolnej.

Peter Kullgren, szwedzki minister ds. wsi, powiedział:

– Podczas gdy rynki ustabilizowały się w ostatnich miesiącach, rosyjska wojna z Ukrainą utrzymywała wysokie ceny energii i środków produkcji, osłabiając rentowność producentów i prowadząc do wysokich cen konsumpcyjnych. Dzisiejsze posiedzenie Rady wykazało wyraźne poparcie dla pomocy Ukrainie, w tym poprzez pasy solidarności. Ministrowie odnotowali presję wywieraną na unijnych producentów i omówili potencjalne środki wsparcia, które pomogą unijnemu sektorowi rolno-spożywczemu i zapewnią jego konkurencyjność i odporność, w tym ewentualną potrzebę uruchomienia rezerwy rolnej.

Biogospodarka

Ministrowie omówili możliwości biogospodarki z myślą o przyjęciu konkluzji Rady w tej sprawie. Dyskusja ministerialna koncentrowała się w szczególności na korzyściach płynących z biogospodarki dla obszarów wiejskich i uznano wkład, jaki biogospodarka może wnieść w sprostanie kilku dzisiejszym wyzwaniom, w tym zmianie klimatu, zatrudnieniu, konkurencyjności, energii i odporności. Działania już trwają w UE i państwach członkowskich. Ministrowie zgodzili się, że można zrobić więcej, aby uwolnić potencjał, na przykład mobilizując środki finansowe na innowacje i dbając o to, by polityka UE wspierała rozwój zrównoważonej biogospodarki.

Inne sprawy

Ministrowie zostali poinformowani o rewizji prawodawstwa dotyczącego transportu zwierząt oraz potrzebie transportu o wyższym dobrostanie zwierząt na jednolitym rynku iw eksporcie do krajów trzecich. W kontekście wojny na Ukrainie ministrowie zostali ponadto poinformowani o środkach wsparcia dochodów na rok 2023, wpływie importu produktów rolnych z Ukrainy na rynki UE oraz potrzebie długoterminowego strategicznego podejścia do sektora rolno-spożywczego w celu zapewnienia Odporność UE i globalna konkurencyjność. Ministrowie zostali ponadto poinformowani o rolniczych aspektach rewizji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, dyrektywy Rady w sprawie miodu oraz konferencji ministrów rolnictwa, która odbyła się w ramach światowego forum ds. żywności i rolnictwa 2023.

Posty powiązane

error: Content is protected !!