Scroll Top
wymiana dachu z  azbestu

Wymiana dachu za pieniądze KPO
fot. Thomas z Pixabay.com

Wymiana dachu za pieniądze KPO
fot. Thomas z Pixabay.com

„Dach bezazbestowy” z KPO

Krajowy Plan Operacyjny przewiduje możliwość dofinansowania nowych pokryć dachowych wykonanych z tworzyw bezazbestowych w gospodarstwach rolnych.

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych ma być finansowana z KPO.

Taką możliwość przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Z nowego rodzaju wsparcia ma skorzystać rolnik (podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników lub któremu przyznano płatności bezpośrednie), jeżeli jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, w tym budynku, na którym wymieniane będzie pokrycie dachowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem. Ponadto przedsięwzięcie może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Przedsięwzięcia mają obejmować wymianę pokrycia dachowego na całym budynku, a ich efekt musi być utrzymywany co najmniej 3 lata.

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i zastąpienie go nowym pokryciem dachowym wolnym od azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2. Wsparcie zostało zaprojektowane jako uzupełnienie istniejącego obecnie, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), programu utylizacji odpadów zawierających azbest – aby uniknąć podwójnego finansowania tego samego przedsięwzięcia, projektowane wsparcie nie obejmuje demontażu i utylizacji zdjętego azbestu.

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Wsparcie udzielane jest w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, ale na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o jej przyznanie we wniosku o objęcie wsparciem.

Wnioski ma przyjmować ARiMR, która poda do publicznej wiadomości, na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

Jak podano w ocenie skutków regulacji, liczba gospodarstw rolnych zainteresowanych wsparciem to 81 tys. Budżet przewidziany na wsparcie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności to 325,35 mln PLN wg kursu 4,4819 zł/EUR.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!