Scroll Top
magazyn zboże

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2024 r.
Fot. Mexxicana z Pixabay

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2024 r.
Fot. Mexxicana z Pixabay

Będzie 13 tysięcy magazynów z dofinansowaniem z KPO?

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem i nie później niż do dnia 31 października 2024 r. Teoretycznie można więc budować magazyny, licząc na pomyślne losy KPO.

13 tys. wniosków o pomoc na kwotę 513,7 mln zł – to rezultat zakończonego 5 lipca naboru wniosków o wsparcie z KPO budowy silosów.

Pierwotnie zamierzano przeznaczyć na ten cel 320 mln zł, zainteresowanie budową magazynów znacznie przerosło więc oczekiwania. Chociaż „Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” przewiduje, że w przypadku złożenia wniosków na łączną kwotę wsparcia powyżej 150% przeznaczonego na nabór, agencja, za zgodą ministra, mogła zakończyć nabór przed terminem, to nie zdecydowano się na ten krok.

Zasady pomocy

Rolnik może otrzymać refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych (zakup, montaż i transport silosów), a w przypadku młodego rolnika do 60 proc. – z limitem 50 tys. zł, a dla młodych rolników 60 tys. zł.

Na wsparcie mogą liczyć rolnicy, którzy zakupili i zamontowali nowe silosy wraz z urządzeniami i wyposażeniem, które stanowią jego integralną część.

A ta budowa będzie teraz ułatwiona.

Czytaj:

Budowa silosów nie będzie poza kontrolą

KPO pilnie potrzebny

Niestety sam KPO wciąż jest nieosiągalny – a czas nagli.

Zgodnie z rozporządzeniem regulującym pomoc, wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2024 r.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem i nie później niż do dnia 31 października 2024 r.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia.

Co dalej z wnioskami?

Zgodnie z regulaminem, agencja rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (do tego terminu wlicza się czas na uzupełnienia i wyjaśnienia). O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia wniosku.

Jeśli agencja stwierdzi braki we wniosku lub załącznikach do wniosku, jednokrotnie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub załączników w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Złożenie skorygowanego wniosku lub załączników do wniosku powoduje konieczność powtórnego zatwierdzenia przez wnioskodawcę we wniosku oświadczenia woli zawarcia umowy z uwzględnieniem informacji aktualnych na moment składania tego oświadczenia zawartych w skorygowanym wniosku lub załącznikach oraz na warunkach określonych w formularzu tej umowy.

Po rozpatrzeniu wniosku agencja niezwłocznie zamieszcza na PUE informację o wyniku oceny i powiadamia wnioskodawcę drogą e-mailową lub sms o zamieszczeniu informacji o wyniku oceny w PUE. W informacji tej znajduje się w szczególności wskazanie, czy przedsięwzięcie zostało objęte wsparciem, a jeśli przedsięwzięcie nie zostało objęte wsparciem, agencja podaje tego przyczyny.

W przypadku nieobjęcia przedsięwzięcia wsparciem, wnioskodawca ma prawo złożenia wniosku o ponowną ocenę.

Z wnioskodawcą, którego przedsięwzięcie zostało wybrane do objęcia wsparciem z KPO, agencja zawiera umowę.

Posty powiązane

error: Content is protected !!