Scroll Top
listy pieczątka

Projekt daje kompetencje wójta jego zastępcy - do dnia powołania przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję wójta.
Fot. Andreas Lischka z Pixabay

Projekt daje kompetencje wójta jego zastępcy - do dnia powołania przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję wójta.
Fot. Andreas Lischka z Pixabay

Gdy wójt stanie się posłem…

Przestaje być wójtem. I co wtedy? Gmina traci organ wykonawczy. Jest propozycja zmian przepisów.

Zmiana zmierza do tego, aby nie odbierać kompetencji wójtom zaraz po wyborach parlamentarnych, w których uzyskali mandat poselski czy senatorski – a gmin nie pozbawiać możliwości rządzenia.

„Dotychczasowe regulacje prawne w tym zakresie wprowadzały fikcję prawną, która de facto wybranemu wójtowi w wyborach parlamentarnych odbierała kompetencje już następnego dnia po wyborach, kiedy to organ ten uzyskał, choćby jeszcze nieoficjalną, informację o wyborze. W obawie przed kwestionowaniem skuteczności decyzji podjętych przez wójta niezwłocznie po jego wyborze na posła lub senatora, wójt zaprzestaje faktycznej działalności na rzecz gminy, której jest organem wykonawczym. Zadania, które w samorządzie gminnym często bywają do realizacji bez zbędnej zwłoki, muszą być realizowane przez osoby stale zastępujące wójta (czyli zastępcę lub zastępców wójta oraz sekretarza gminy), o ile osoby te posiadają stosowne upoważnienia. Istnieją jednak kategorie spraw, jak chociażby w zakresie spraw budżetowych i okołobudżetowych, w których to właśnie wójt ma wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji i stanowienia prawa, a którego to uprawnienia nie może scedować w drodze upoważnienia na zastępcę wójta. W sytuacji konieczności podjęcia nagłej decyzji w zakresie spraw budżetowych przez organ wykonawczy, w obecnym stanie prawnym, konieczne jest zwoływanie posiedzenia organu stanowiącego gminy, co znacznie spowalnia proces decyzyjny” – to opis dzisiejszej sytuacji podany w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy.

Tymczasem w identycznej sytuacji znajdujący się wojewoda swój urząd może pełnić w praktyce do dnia ślubowania.

W myśl proponowanej zmiany także wójt będzie mógł pełnić obowiązki do dnia złożenia ślubowania.

Projekt daje kompetencje wójta jego zastępcy (lub pierwszemu zastępcy, a w gminach gdzie nie został powołany zastępca – sekretarzowi gminy) od dnia wydania postanowienia komisarza wyborczego o wygaszeniu mandatu wójta do dnia powołania przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję wójta.

Doprecyzowuje też kompetencje Prezesa Rady Ministrów w zakresie powoływania i odwoływania osoby pełniącej funkcję wójta, co jednoznacznie podkreśla, że osoba pełniąca funkcję wójta może być powołana i odwołana w każdym czasie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!