Scroll Top
cebula skrzynie

KPO przyspiesza?
Fot. Paul Brennan z Pixabay

KPO przyspiesza?
Fot. Paul Brennan z Pixabay

Koniec inwestycji A1.4.1 KPO w październiku 2025

To jedna ze zmian wprowadzanych przygotowaną nowelizacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Skrócenie terminu z grudnia ma pozwolić na „ocenę projektów przez Jednostkę Wspierającą KPO (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), tak aby były one zakwalifikowane do wspólnego wskaźnika realizacji dla części nr 3 inwestycji A1.4.1. KPO”.

Kolejna zmiana dotyczy wysokości wsparcia: po słowach „Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł” dodano: „ na ostatecznego odbiorcę wsparcia w okresie realizacji inwestycji, o której mowa w § 1”.

Jak uzasadniono, wynika to z potrzeby „doprecyzowania przepisów w zakresie maksymalnej kwoty wsparcia na ostatecznego odbiorcę wsparcia, tak by kwota ta była liczona na ostatecznego odbiorcę wsparcia w okresie trwania inwestycji A1.4.1 KPO, a nie na dany nabór w ramach tej inwestycji”.

Poziomy wsparcia zostały uściślone (wprowadziła je już nowelizacja z 4 października 2023 r.), teraz:

„Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:

1)           do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–5, będących młodymi rolnikami;

2)           do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–5, niebędących młodymi rolnikami;

3)           do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6.” (czyli dla osób fizycznych uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb w rybactwie śródlądowym).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale do spraw objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.

Czytaj też:

Magazyny będą – za pieniądze z KPO

Minister Telus planuje „odtwarzanie polskiego przetwórstwa” za unijne pieniądze z KPO

Posty powiązane

error: Content is protected !!