Scroll Top
klucze na dłoni

Korzystający z bonifikaty nie mogą przez pięć lat zbyć mieszkania lub przeznaczyć go na cele inne niż mieszkaniowe.
Fot. mastersenaiper z Pixabay

Korzystający z bonifikaty nie mogą przez pięć lat zbyć mieszkania lub przeznaczyć go na cele inne niż mieszkaniowe.
Fot. mastersenaiper z Pixabay

Samorządy łaskawe dla sprzedających nieruchomości przed terminem

Nie wszystkie skontrolowane przez NIK samorządy domagały się zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań komunalnych.

Gminy mogą sprzedawać lokale komunalne dotychczasowym, posiadającym prawo pierwokupu, najemcom – a więc w trybie bezprzetargowym – po cenie nieprzekraczającej wartości ustalonej przez biegłego i skorzystać z prawa udzielenia bonifikaty w uznaniowej wysokości. Zasady te reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a szczegóły precyzują uchwały rad gmin. Bonifikata podlega zwrotowi, jeśli w ciągu pięciu lat od zakupu nowy właściciel zbył lokal lub przeznaczył go na cele inne niż mieszkalne. Uchylanie się od zwrotu bonifikaty skutkuje pozwem cywilnym przeciwko nabywcy, a należna suma jest przedmiotem windykacji (wraz z odsetkami za zwłokę) – przypomina NIK.

Z kontroli przeprowadzonej w urzędach miast Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Skierniewice i Kutno wynika jednak, że nie zawsze są stosowane obowiązujące przepisy.

Urzędy łódzki, piotrkowski i skierniewicki dopuściły się opieszałości windykacji lub w ogóle z nich rezygnowały, gdy konieczny okazywał się zwrot bonifikaty. Miało to skutek w postaci m.in. odzyskania zaledwie 1,1% badanych zaległości (Łódź), m.in. wskutek przedawnienia roszczeń, bądź niemal 100 tys. (kwota z odsetkami) niedochodzonych zaległości (Skierniewice) – podaje NIK.

Poza tym urzędy piotrkowski i łódzki nieprawidłowo wyliczały kwoty zwrotu bonifikat – obierały błędne wskaźniki i źle wyliczały okresy.

Ogółem stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę 73,8 mln zł.

Najważniejsze wnioski dotyczyły:

  • zlecania wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia po uzyskaniu zaświadczenia o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego;
  • ustalenia prawidłowej wartości przypadającej do zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, udzielonej przy bezprzetargowej sprzedaży lokalu komunalnego;
  • niezwłocznego podjęcia stosownych działań windykacyjnych;
  • bieżącego dokonywania weryfikacji poprawności zapisów księgowych oraz adekwatności dowodów księgowych w zakresie należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań komunalnych.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!