Scroll Top
pole traktor

Czynsze dzierżawne ustabilizują się
Fot. jacqueline macou z Pixabay

Czynsze dzierżawne ustabilizują się
Fot. jacqueline macou z Pixabay

Czynsz dzierżawny na nowych zasadach

Dzisiaj rząd przyjął m.in. zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Jest też nowa propozycja dla zadłużonych gospodarstw.

Rada Ministrów przyjęła:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rząd zdecydował o podniesieniu kwoty wsparcia polskich rodzin z 500 zł na 800 zł. Kwota świadczenia zwiększy się od 1 stycznia 2024 r. – pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Program „Rodzina 500 plus”, realizowany od kwietnia 2016 r., był przełomem w polityce społecznej państwa. Najpierw świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko. Od 1 lipca 2019 r. rząd rozszerzył program i 500+ przysługuje na każde dziecko.

Od początku programu do czerwca 2023 r. na jedno dziecko rząd przeznaczył ponad 43 tys. Po zwiększeniu kwoty wsparcia tylko w 2024 r. rodzina otrzyma 9600 zł na każde dziecko. Dobra sytuacja gospodarcza państwa pozwala zwiększyć wsparcie finansowe polskich rodzin.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Projekt ma na celu usprawnienie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także doprecyzowanie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, będzie ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, a nie jak do tej pory na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu. Ograniczy to gwałtowne wahania wysokości czynszów.
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać, w drodze umowy, Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez starostę, na wniosek KOWR.
  • Zapewniona zostanie możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą. Rozwiązanie to będzie możliwe poprzez nabycie przez KOWR nieruchomości rolnej będącej ich własnością i spłaty przez KOWR w całości lub części ich zobowiązań, a następnie zawarcie umowy dzierżawy tej nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem – bez obowiązku przeprowadzania przetargu. KOWR będzie mógł wydłużyć, określony w umowie, termin całkowitej spłaty należności (nie dłuższy niż 25 lat), o ten sam okres, na który udzielił odroczenia ich spłaty.

Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Posty powiązane

error: Content is protected !!